Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027

Rada Ministrów przyjęła Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata
2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności.

  • Na Wspólną Politykę Rolną dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, zaś na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro.
    - Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących).
  • Proponowane środki na Politykę Spójności dla wszystkich krajów członkowskich UE wynoszą 330,6 mld euro.
    - Proponowane środki dla Polski to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.).
  • Nowe działania w ramach WPR będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.
  • Sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej, związanym z realizacją przez rolnictwo celów środowiskowo-klimatycznych, będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej niż dziś części WPR. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności.
  • Na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności potrzebne będą m.in. inwestycje dotyczące:

- gospodarowania  wodą (magazynowanie, retencja, itp.),
- gospodarki  odpadami i ściekami,
- infrastruktury umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy (transport, energia, internet, itp.).

  • W negocjacjach na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach obu polityk. 

Zobacz także