Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przedłożone przez ministra gospodarki.

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przedłożone przez ministra gospodarki.


Program zostanie przygotowany ze względu na potrzebę przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Chodzi głównie o stworzenie do 2050 r. optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

Program ma umożliwić Polsce aktywną rolę w procesie określania europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a także osiągnięcie porównywalnego do rozwiniętych państw Europy poziomu efektywności energetycznej na jednostkę PKB. Odpowiada na potrzebę wypracowania rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę i środowisko. Istotą programu będzie osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych (walka z globalnym ociepleniem) i innych substancji. Jego ustanowienie i realizacja są niezbędne ze względu na zobowiązania redukcyjne określone w Protokole z Kioto i pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej.

Adresatami NPRGN będą przedsiębiorcy wszystkich sektorów gospodarki, samorządy terytorialne i gospodarcze, a także organizacje pozarządowe i z otoczenia biznesu. Ze swoim przesłaniem ma także dotrzeć do obywateli i skłonić ich do działania na jego rzecz. Jego wdrożenie ma ułatwić adaptację wszystkich branż do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

Podstawowy cel programu zdefiniowano jako rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Jego osiągnięciu sprzyjać będzie: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; poprawa efektywności energetycznej; poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami; rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami; promocja nowych wzorców konsumpcji.

Efektem osiągnięcia wspomnianych celów ma być m.in. zmiana struktury wytwarzania energii (chodzi o większe wykorzystanie źródeł odnawialnych i zastosowanie energii jądrowej), przyspieszenie modernizacji sektora energetycznego i innych sektorów przemysłowych, zwłaszcza pod kątem rozwoju infrastruktury, a także poprawa efektywności energetycznej we wszystkich branżach i zwiększenie wsparcia dla działalności innowacyjnej. Istotnym efektem prowadzonych działań będzie również większe znaczenie prac badawczo-rozwojowych, dzięki stworzeniu systemu prawnego i finansowego, wspierającego transfer najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych z ośrodków naukowych do przedsiębiorstw. Ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów programu będzie miała również zmiana świadomości i zachowań społecznych, co powinno skutkować np. efektywnym gospodarowaniem energią, racjonalnym wykorzystywaniem zasobów i zmniejszaniem emisji.

Program ma być finansowany m.in. z: budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Program zostanie przygotowany z wykorzystaniem analiz opracowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, wskazujących najbardziej efektywne i wspierające rozwój gospodarczy sposoby zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Prace nad jego przygotowaniem będą koordynować resorty: gospodarki i ochrony środowiska. Będzie on spójny przede wszystkim z dokumentem „Polska 2030”, średniookresową strategią rozwoju kraju i 9 strategiami horyzontalnymi, a także innymi programami ważnymi dla rozwoju Polski.


Zobacz także