Założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedłożone przez ministra sprawiedliwości

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.


Rząd przygotuje nowe prawo restrukturyzacyjne, co będzie odpowiedzią na wzrost zainteresowania przedsiębiorców nowoczesnymi narzędziami restrukturyzacji. Przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (po zmianach będzie to ustawa Prawo upadłościowe). Zmiany w prawie upadłościowym premier zapowiedział w tzw. II exposé.

Celem nowego prawa restrukturyzacyjnego będzie zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli. Restrukturyzacja ma pomóc firmie wyjść z kłopotów finansowych, ma ją uchronić przed bankructwem i likwidacją, a w efekcie umożliwić wyjście na prostą oraz dalszą działalność. Proponowane zmiany mają stanowić alternatywę dla postępowań obejmujących likwidację majątku, zwłaszcza gdy dłużnik szybko stwierdzi problemy płynnościowe.

Zgodnie z założeniami, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, które pozwolą im opanować problemy z płynnością i w rezultacie uniknąć likwidacji. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb. Rozwiązanie takie jest elementem tzw. Polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, skierowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i konow-how. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmianę w strukturze majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia.

Zdolność restrukturyzacyjną będą posiadali wszyscy przedsiębiorcy (natomiast nie będą jej mieli: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego). Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne będą skierowane do przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych tym zjawiskiem. Kluczowym elementem nowych przepisów będzie wprowadzenie dodatkowych zasad gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przyjęto również, że w przypadku kolizji wniosków, to wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale nie będzie to pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym. Planuje się wprowadzenie mechanizmów prawnych, które wyeliminują jakiekolwiek próby nadużycia tych zasad przez nieuczciwych przedsiębiorców.

W ramach nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze przede wszystkim wprowadzona zostanie nowa definicja stanu niewypłacalności, a tym samym przesłanki niewypłacalności. Zaproponowano też modyfikację regulacji dotyczącej oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. „ubóstwa masy”. Oddalenie takiego wniosku będzie możliwe, gdy ewentualne koszty postępowania upadłościowego całkowicie albo w przeważającej części będą wyższe niż wartość majątku upadłego. Wprowadzona ma być regulacja, która pozwoli dłużnikowi na złożenie (wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) wniosku o sprzedaż – w ramach postępowania upadłościowego – przedsiębiorstwa lub części jego składników majątkowych.

Przewidziano uproszczenie i przyspieszenie procedury upadłościowej. Obecne przepisy zobowiązują firmy do spełnienia wielu wymogów formalnych dotyczących wniosków i pism w postępowaniu upadłościowym. Aby to zmienić wprowadzone będą ujednolicone formularze, w przyszłości w formie elektronicznej, co ułatwi i przyspieszy procedurę. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy zyskają więcej czasu i zmniejszą się koszty takich postępowań, bo np. nie trzeba będzie korzystać z usług pocztowych.

Założono także utworzenie internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Będzie się można z niego dowiedzieć, która spółka jest w upadłości i na jakim etapie znajduje się postępowanie. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. W CRU znajdą się także wzory pism i formularzy, wymaganych w trakcie postępowania. Informacje umieszczane w CRU nie będą już publikowane Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w prasie lokalnej. Dzięki temu koszty procedur upadłościowych będą niższe.


Zobacz także