Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (kierunkowo), przedłożone przez ministra zdrowia.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (kierunkowo), przedłożone przez ministra zdrowia.


Zamiarem ustawodawcy jest poprawa systemu ochrony zdrowia przez szybszy dopływ odpowiednio wykształconych lekarzy. Zaproponowane rozwiązania dotyczą zmian w obecnym systemie kształcenia przed- jak i podyplomowego kadr lekarskich.

Rząd zdecydował, że likwidacji ulegnie staż podyplomowy. Zaakceptowano również propozycję zmian w systemie kształcenia w akademiach medycznych, zalecając zwiększenie ilości praktycznych zajęć w toku studiów. Zaznaczono, że projekt nowelizacji ustawy, który trafi na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów, nie powinien generować dodatkowych wydatków z budżetu państwa.

Nowe uregulowania zniwelują też jedną z barier, jaką jest brak samodzielności zawodowej lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów, trwający co najmniej kilka lat od zakończenia studiów.


Zobacz także