Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej


Założenia przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów unijnych, które m.in. nakładają na instytucje państw członkowskich uczestniczące w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązek wymiany informacji drogą elektroniczną przez System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI).

EESSI to system informatyczny, który ma przyspieszyć i ułatwić wymianę informacji między instytucjami ds. zabezpieczenia społecznego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie wymiana danych niezbędnych do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców odbywa się za pośrednictwem formularzy i dokumentów papierowych. System EESSI powinien ruszyć 1 maja 2014 r., co oznacza że od tego momentu przekazywanie danych będzie odbywać się elektronicznie z zapewnieniem ich poufności i ochrony.

Proponowane przepisy umożliwią włączenie polskich instytucji do systemu elektronicznej wymiany danych w obszarze zabezpieczenia społecznego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Oznacza to, że w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego wymiana informacji między instytucjami poszczególnych państw członkowskich będzie odbywać się za pośrednictwem standardowych dokumentów elektronicznych (SED).

Zgodnie z założeniami, elektronicznej wymianie będą podlegać dane, które umożliwią przyznanie m.in. świadczeń z tytułów: choroby, macierzyństwa (ojcostwa), inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i choroby zawodowej. Dotyczyć ma to także informacji dających prawo do: rent rodzinnych, zasiłków na wypadek śmierci, świadczeń dla bezrobotnych, a także świadczeń: przedemerytalnych i rodzinnych oraz specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym. Wymianie będą podlegać również dane pomocne w odzyskiwaniu należności w innym państwie członkowskim. Dane te w postaci standardowych dokumentów elektronicznych (SED) będą przesyłane przez system EESSI do właściwych odbiorców w innych krajach unijnych.

Kluczowym elementem systemu EESSI na poziomie krajowym ma być tzw. access point – punkt kontaktowy. Będzie nim instytucja wyznaczona w danym kraju dla określonych kategorii świadczeń. Zadaniem punktu będzie wysyłanie (otrzymywanie) drogą elektroniczną danych dotyczących zabezpieczenia społecznego. W Polsce będą działały 3 takie punkty (w innych państwach może ich być od 3 do 5). Jeden punkt kontaktowy zostanie utworzony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (zajmie się rozsyłaniem danych dotyczących bezrobocia i świadczeń rodzinnych), drugi powstanie w ZUS (jego zadaniem będzie przesyłanie danych z sektora świadczeń emerytalno-rentowych, pieniężnych świadczeń wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich, a także obszaru rolniczego i systemów specjalnych). Trzeci punkt kontaktowy będzie stworzony w NFZ i będzie realizował wymianę danych z zakresu świadczeń zdrowotnych.

Z założeń wynika, że dzięki tym rozwiązaniom zwiększy się szybkość wymiany informacji między unijnymi instytucjami zabezpieczenia społecznego, co przyspieszy weryfikację uprawnień, a w efekcie zapewni wypłacanie świadczeń jedynie osobom uprawnionym.
 


Zobacz także