Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra obrony narodowej

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra obrony narodowej


Nowe realia towarzyszące obecnej sytuacji Sił Zbrojnych RP, związane głównie z pełnym uzawodowieniem wojska oraz gruntowną przebudową struktur organizacyjnych, wymagają zmiany wielu przepisów ustawy, które nie przystają do obecnej rzeczywistości.

Najważniejsze propozycje zmian przedstawione w założeniach do projektu ustawy:
• zaszeregowanie stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech.
Oficer młodszy - po trzech latach służby na danym stanowisku i uzyskaniu wzorowej lub bardzo dobrej oceny - może mieć zmienione zaszeregowanie zajmowanego stanowiska do wyższego stopnia i wyższej grupy uposażenia. Zmiana zaszeregowania stanowiska będzie podstawą do mianowania na wyższy stopień bez zmiany stanowiska służbowego.
Podoficer – zaproponowano zaliczenie stanowisk podoficerów do trzech stopni etatowych: podoficer młodszy – kapral, starszy kapral, plutonowy; podoficer – sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży; podoficer starszy – chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy. Podobnie jak w przypadku oficerów młodszych, przesłankami zmiany zaszeregowania będzie okres służby na stanowisku, wzorowa lub bardzo dobra ocena służby, odbyte szkolenia lub kursy. Zmiana będzie dokonywana po trzech latach służby;

• zniesienie kadencyjności u podoficerów i zmiany okresów trwania kadencji.
Kadencyjność ma być stosowana jedynie w przypadku oficerów służby stałej, co oznacza możliwość powtarzania kadencji przez oficerów zawodowych bez ograniczeń. Wyjątkami od tej reguły są kadencje: szefa Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy operacyjny Sił Zbrojnych, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Będą oni mogli pełnić służbę przez dwie kadencje.

• mniejsza liczba podstaw do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Z listy przyczyn zwolnienia wykluczono niedostateczną ocenę ze sprawdzianu sprawnościowego oraz niezłożenie w przepisowym terminie oświadczenia majątkowego;

• objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim;

• przyjęcie zasady, zgodnie z którą funkcjonariusze: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego będą mogli być powoływani do służby kontraktowej. Za zgodą ministra obrony narodowej funkcjonariusz posiadający stopień w innej służbie może zostać powołany do służby stałej;

• usprawnienie systemu opiniowania żołnierzy zawodowych. Coroczne opiniowanie ma być przeprowadzane między 15 sierpnia a 15 października. Podstawowymi czynnikami opiniowania będą: wywiązywanie się z obowiązków, kompetencje i zachowanie, kierunki rozwoju i potrzeby szkoleniowe żołnierza. Żołnierz, który uzyska niedostateczną ocenę, będzie mógł wystąpić do dowódcy jednostki z wnioskiem o jej weryfikację. Pozytywna opinia (co najmniej dobra) będzie przesłanką do podpisania kolejnego kontraktu lub przejścia do stałej służby;

• wydłużenie do dwóch lat minimalnego okresu trwania kontraktu;

• doprecyzowanie warunków dotyczących kandydatów na żołnierzy zawodowych. Chodzi tu m.in. o uregulowanie: opłaty za egzaminy wstępne do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich, okoliczności zwalniania ze służby kandydackiej, zwrot kosztów nauki żołnierzy, którzy nie ukończyli nauki w szkole wojskowej, warunków i trybu powoływania do służby kandydackiej oraz jej pełnienia;

• uszczegółowienie przepisów dotyczących potwierdzenia zwolnienia żołnierza zawodowego z zajęć służbowych z powodu choroby, w tym zwolnienia lekarskiego na czas osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14;

• zmiana zasad nabywania prawa do dodatku motywacyjnego – jedną z podstaw ma być uzyskanie przez żołnierza zawodowego w opinii oceny co najmniej dobrej (obecnie – bardzo dobra).

Ponadto w założeniach określono m.in., że zmienione zostaną upoważnienia dotyczące należności mundurowych i należności z tytułu wyżywienia. Żołnierze zawodowi już po 9 latach służby wojskowej będą mogli zostać objęci podwójnym limitem na przekwalifikowanie zawodowe (obecnie obowiązuje 12-letni staż służby). Uzupełnione zostaną również przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych
i zapomóg.


Zobacz także