Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedłożone przez ministra sprawiedliwości

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedłożone przez ministra sprawiedliwości


Przedstawione w założeniach propozycje zmian dotyczą uregulowania terminu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka. Zgodnie z nowym prawem, pobyt nieletniego w izbie dziecka - po podjęciu przez sąd decyzji o umieszczeniu w schronisku - nie może przekraczać 5 dni. Ma to zahamować zjawisko nieuzasadnionego przetrzymywania nieletnich w policyjnych placówkach.

 Istotne zmiany przewiduje się w kwestiach zarządzania obserwacji psychiatrycznej nieletnich. Przyjęte będą rozwiązania podobne do regulacji zawartych w art. 203 par. 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego. Chodzi o: skrócenie pobytu nieletniego w zakładzie leczniczym na obserwacji, skonkretyzowanie przesłanek orzekania o obserwacji psychiatrycznej nieletniego oraz określenie sposobu procedowania i wprowadzeniu zaskarżalności postanowienia sądu.

Zmodyfikowany zostanie dotychczasowy dwuetapowy model procedowania w sprawie nieletniego przed wydaniem orzeczenia. Zniesiony zostanie podział postępowania na postępowanie wyjaśniające i opiekuńczo-wychowawcze. Dzięki temu znikną praktyki polegające na wydawaniu przez sędziego rodzinnego orzeczenia, w którym wyraża on swoje przekonanie o winie nieletniego przed rozpoznaniem sprawy na rozprawie lub posiedzeniu. Przewiduje się, że oprócz Policji uprawnienia do zatrzymania nieletnich będzie mieć również Straż Graniczna.

Rozszerzone będą gwarancje procesowe nieletnich. Z chwilą umieszczenia w schronisku nieletni, tak jak dotychczas, będzie miał ustanowionego obrońcę. Sąd będzie mógł wyznaczyć obrońcę z urzędu, również na prośbę nieletniego. Zapisane będzie, że obrońca musi podejmować czynności uwzględniające interes nieletniego.

Uregulowane będą sprawy związane z przyznawaniem nagród i stosowaniem środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach. Określone będą przypadki stosowania środków dyscyplinarnych. Za jedno przewinienie będzie stosowany jeden środek dyscyplinarny.

Do projektu nowelizacji włączone będą przepisy dotyczące stosowania wobec nieletnich środków przymusu bezpośredniego. Dyrektor zakładu zostanie zobowiązany do prowadzenia rejestru zastosowanych środków przymusu. Przewiduje się także, że nieletni wobec których zastosowano środki przymusu bezpośredniego, muszą być objęci wzmożonym oddziaływaniem psychologiczno-pedagogicznym.
 


Zobacz także