Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożone przez ministra finansów.


Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi, polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu.

Zmian oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy (płacący podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Także budżet państwa ponosi z tego powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne. Zaproponowano, aby nowe przepisy ustawowe weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

W założeniach zaproponowano m.in.:
 

Regulacje mające na celu ograniczenie nadużyć w podatki VAT:

Rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu takimi towarami jak:niektóre postacie złota;

  • kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są takie, jak już objętych tym mechanizmem);
  • telefony komórkowe, w tym smartfony;
  • komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier.

Wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców.

Na podstawie danych z tych informacji będzie można sprawdzić, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku.

Korekta listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:

  • wyłączenie złota w postaci surowca lub półproduktu w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem;
  • rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu.

Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).

Rozwiązanie to ma ograniczyć nadużycia w rozliczaniu podatku VAT przez podmioty działające w branży paliwowej. Tym samym powinno zapewnić lepszą ochronę interesów budżetu państwa i uczciwych podatników.

Zaproponowano też ustawowe oprocentowanie kaucji gwarancyjnej, złożonej w formie depozytu pieniężnego, na poziomie 30 proc. stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego.

Regulacje mające na celu pełniejsze dostosowanie polskich przepisów o VAT do prawa unijnego:

  • W przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, tzn. działalności podlegającej i niepodlegającej VAT – wprowadzono możliwość uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu obliczania proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów opodatkowania.

Doprecyzowano też zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta).

  • Wprowadzono zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi przez zmniejszenie asymetrii w jej stosowaniu.

Ulga na złe długi jest instrumentem, który pozwala podatnikowi na odzyskanie rozliczonego VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży.


Zobacz także