Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi


Do polskiego prawa zostaną włączone przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Dotyczą one ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Oznacza to, że przestanie obowiązywać dyrektywa wspólnotowa 93/119/WE w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania, której przepisy w polskim prawie odzwierciedlały regulacje rozdziału 10 ustawy 
o ochronie zwierząt. W rezultacie rozdział ten zostanie uchylony i zastąpią go przepisy unijnego rozporządzenia.

Najważniejsze propozycje zmian, które zostaną włączone do projektu nowelizacji ustawy:
  • uchylenie delegacji ustawowej zobowiązującej ministra rolnictwa do określania w rozporządzeniu kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, warunków i metod uboju oraz uśmiercania zwierząt, a także warunków przetrzymywania (przemieszczania i unieruchomiania) zwierząt w celu dokonania ich uboju lub uśmiercenia;
  • wskazanie głównego lekarza weterynarii jako upoważnionego do podejmowania działań związanych z uśmiercaniem zwierząt z przyczyn związanych ze zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt lub ze względów środowiskowych, a także publikowania danych z tym związanych oraz składania corocznych sprawozdań Komisji Europejskiej;
  • wskazanie głównego lekarza weterynarii jako właściwego do uczestniczenia w opracowywaniu i upowszechnianiu oraz ocenie zasad dobrej praktyki ułatwiających wykonywanie przepisów rozporządzenia;
  • wyznaczenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego i Instytutu Zootechniki do zapewniania niezależnego wsparcia naukowego m.in. w dziedzinie zatwierdzania rzeźni, wydawania opinii dotyczących instrukcji używania sprzętu i urządzeń do krępowania i ogłuszania zwierząt, wydawania zaleceń dotyczących kontroli i audytów, a także przeprowadzania egzaminu i wydawania świadectw kwalifikacji osobom biorącym udział w uśmiercaniu zwierząt i działaniach z nim związanych;
  • wskazanie, że główny lekarz weterynarii będzie prowadził punkt kontaktowy i odpowiadał za jego funkcjonowanie w zakresie udostępniania punktom kontaktowym w państwach członkowskich oraz Komisji Europejskiej informacji naukowych i technicznych oraz najlepszych praktyk dotyczących wykonywania przepisów rozporządzenia;
  • wskazanie wojewódzkiego lekarza weterynarii jako odpowiedzialnego za zatwierdzanie programów szkoleń osób biorących udział w uśmiercaniu zwierząt, powoływanie komisji egzaminacyjnej oraz nadzór nad podmiotami organizującymi szkolenia i wydającymi świadectwa kwalifikacji;
  • określenie kwalifikacji osób dokonujących uśmiercania zwierząt poza rzeźnią do celów konsumpcji domowej;
  • wskazanie podmiotów gospodarczych prowadzących ubój i uśmiercanie zwierząt oraz osób fizycznych ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie do ponoszenia kosztów szkolenia związanego z uzyskaniem kwalifikacji oraz upoważnienie ministra rolnictwa do określenia w rozporządzeniu warunków prowadzenia szkoleń, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji;
  • umożliwienie stosowania uproszczonej procedury potwierdzania kwalifikacji (bez szkolenia i egzaminu) w przypadku osób posiadających doświadczenie zawodowe;
  • ustanowienie kary grzywny za naruszenie unijnego rozporządzenia, co umożliwi upoważnienie organów Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania kar w formie mandatów.

Zobacz także