Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


W założeniach przewidziano uregulowanie wypłaty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) należności pracownikom podmiotu polskiego, znajdującego się w Polsce, wobec którego sąd państwa członkowskiego UE ogłosił upadłość.
  Ponadto Fundusz będzie mógł umorzyć należności osobom fizycznym i pracodawcom, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostają w stanie upadłości bądź likwidacji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Fundusz może jedynie odstąpić od dochodzenia zwrotu należności.

Kolejną propozycją jest umożliwienie Funduszowi ustalania warunków zwrotu należności na zasadach pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które aktualnie nie są pracodawcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. Uregulowana będzie sytuacja dotycząca dłużnika, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym. Na postawie nowych przepisów Fundusz będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie dotyczące określenia warunków zwrotu przysługującej mu należności, w sytuacji gdy doprowadzi to do zwrotu wierzytelności w całości. W porozumieniu będą określone warunki zwrotu wypłaconych świadczeń (raty lub odroczenie spłaty z jednoczesnym naliczeniem odsetek). Wysokość odsetek będzie ustalona w takiej wysokości, by nie stanowiło to pomocy publicznej.

Zgodnie z założeniami, Fundusz uzyska możliwość fakultatywnego umarzania należności w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w całości z urzędu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Fundusz ma zamkniętą drogę do dalszego dochodzenia należności. Praktyka wskazuje jednak, że komornikowi nie zawsze udaje się ustalić w pierwszym postępowaniu egzekucyjnym majątek podlegający egzekucji. Zdarza się, że zostaje on ujawniony po zamknięciu postępowania. Do tej pory Fundusz nie miał prawa dochodzić spłaty wypłaconych świadczeń. Nowe przepisy umożliwią wszczęcie egzekucji.

W założeniach przedstawiono również rozwiązania dotyczące stworzenia firmom dogodnych warunków spłaty należności wobec Funduszu. Chodzi o firmy, które zawarły układ w ramach postępowania upadłościowego i mają realne szanse na poprawę swojej sytuacji finansowej. Fundusz będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie dotyczące określenia warunków zwrotu wypłaconych świadczeń.

W projekcie nowelizacji ustawy zostaną zawarte przepisy umożliwiające czasowe oddelegowanie pracownika Funduszu do pracy w innym miejscu niż siedziba Funduszu. Ma to związek z planowanymi przekształceniami struktury tego urzędu, które wynikają z przejęcia (z początkiem stycznia 2012 r.) obsługi Funduszu przez marszałków województw. Takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą od 2012 r. Fundusz nie będzie mieć osobowości prawnej.
 


Zobacz także