Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, przedłożone przez ministra gospod

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, przedłożone przez ministra gospodarki.


W założeniach zaproponowano rozwiązania, które usuwają rozbieżności istniejące między przepisami ustawy a regulacjami unijnymi, wdrażają nowe postanowienia wspólnotowych aktów prawnych i zapewniają skuteczne ich funkcjonowanie, a także doskonalą krajowe rozwiązania dotyczące kontroli obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania).

Pierwsza grupa proponowanych zmian dotyczy dostosowania ustawy do rozporządzenia Rady UE nr 428/2009 regulującego zasady obrotu produktami podwójnego zastosowania (chodzi o towary mające zastosowanie zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych). Dostosowano także terminologię ustawy do rozporządzenia, w tym pojęcie „eksport” zastąpiono terminem „wywóz”. Ponadto wprowadzono przepisy umożliwiające wydawanie zezwoleń na transfery wewnątrzunijne produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV rozporządzenia. Wskazano także właściwe organy do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu.

Kolejna grupa zmian ma na celu dostosowanie ustawy do dyrektywy 2009/43/WE. Jej celem jest uproszczenie obrotu uzbrojeniem między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Do ustawy wprowadzono pojęcie transfer wewnątrzunijny, który będzie dotyczył także uzbrojenia. Po zmianach możliwe będzie wydawanie zezwoleń generalnych i globalnych na obrót uzbrojeniem z krajami członkowskimi UE. Wprowadzono też przepisy, które będą podstawą do wydawania świadectwa wiarygodnego odbiorcy uzbrojenia, mającego siedzibę w Polsce. Takie świadectwo uprawniać będzie do korzystania z zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia. Wskazano także właściwe organy do realizacji powyższych ustaleń.

Trzecią grupę przepisów stanowią regulacje implementujące ustalenia zawarte we Wspólnym Stanowisku Rady 2008/944/WPZiB. W efekcie do ustawy wprowadzono przepisy pozwalające na stosowanie określonych w tym dokumencie kryteriów, które państwa członkowskie są zobowiązane uwzględniać przy wydawaniu decyzji w sprawie zezwoleń na wywóz uzbrojenia.
Ostatnią grupę przepisów stanowią regulacje usprawniające funkcjonowanie krajowego systemu kontroli obrotu z zagranicą towarami strategicznymi. W ramach tych zmian wprowadzono wiele uproszczeń postępowania dotyczącego wydawania zezwoleń na obrót towarami strategicznymi z zagranicą, a także przepisów zmniejszających obciążenia administracyjne nałożone na wnioskujących o takie zezwolenia.


Zobacz także