Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przedłożone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przedłożone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Proponowane zmiany dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentacją bieżącą i archiwalną, co wynika ze zmian technologicznych (mających wpływ na jej powstawanie i gromadzenie), a zwłaszcza z elektronicznego zarządzania nią w coraz większej liczbie instytucji publicznych.

Na podstawie zmienionych regulacji stworzone zostaną możliwości wprowadzenia uproszczonego sposobu gromadzenia dokumentacji papierowej. Powinno to zwiększyć efektywność zarządzania całością dokumentacji (papierowej i elektronicznej) w podmiotach zobowiązanych do jej wytwarzania i gromadzenia.

Zaproponowano przepisy, które usprawnią kontrolę wykonywaną przez archiwa państwowe nad dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi wytworzonymi i zgromadzonymi przez podmioty publiczne. Powinno to przyczynić się do zmniejszenia kosztów kontroli i usprawnienia sposobu przechowywania zasobów archiwalnych w tych podmiotach.

Zgodnie z założeniami, komórki organizacyjne wykonujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa zostaną zwolnione z obowiązku tworzenia odrębnych archiwów (archiwów wyodrębnionych). Dotychczasowe dokumenty związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa zostaną przekazane do archiwów zakładowych, które są odpowiednio zabezpieczone i chronione (archiwa te już funkcjonują zatem nie trzeba będzie ich tworzyć).

Tym samym MON zostanie zwolniony z obowiązku przeprowadzania kontroli w archiwach wyodrębnionych, co przyniesie określone oszczędności. Jednocześnie komórki organizacyjne, które przestaną tworzyć archiwa wyodrębnione będą miały mniej obowiązków organizacyjnych. Ponadto nie będą musiały przekazywać materiałów archiwalnych do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, ale będą mogły je przekazywać do miejscowych archiwów państwowych, które znajdują się blisko ich siedzib. Oznacza to dla nich mniejsze wydatki na realizację tego zadania.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po sześciu miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także