Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożone przez ministra sprawiedliwości

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, przedłożone przez ministra sprawiedliwości


Celem projektowanej nowelizacji ustawy jest przyspieszenie i ułatwienie obiegu dokumentów między sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym (KRK).

Dotychczasowy tryb komunikacji będzie zastąpiony przez pośrednictwo systemu teleinformatycznego. Tą drogą będą przekazywane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia o zmianach ewidencyjnych, informacje o ponownym skazaniu oraz zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym (system dozoru elektronicznego).

Nowe rozwiązania wynikają z zapowiedzi premiera zawartych w exposé i mają ułatwić oraz przyspieszyć obieg dokumentów. W założeniach przewidziano, że na początku będą funkcjonować dwa tryby wymiany informacji - obieg dokumentów papierowych przesyłanych pocztą i obieg teleinformatyczny. Uzależnione to będzie od stanu techniczno-organizacyjnego sądów.

Karty rejestracyjne i zawiadomienia przekazywane przez system teleinformatyczny muszą być uwierzytelnione podpisem elektronicznym. W tym celu przygotowane będą odpowiednie przepisy o wyposażeniu pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Rozwiązanie to zagwarantuje wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Dopuszczone będzie także stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP, jako rozwiązanie alternatywne. W założeniach określono, że minister sprawiedliwości w rozporządzeniu określi sposób oraz tryb sporządzania i dostarczania do KRK kart rejestracyjnych i zawiadomień.

Podobne rozwiązania są przewidywane wobec przesyłanych przez KRK do sądów informacji o ponownym skazaniu oraz zawiadomieniu o odbywaniu przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego. Przewiduje się, że informacje te będą przesyłane przez system teleinformatyczny tylko do tych sądów, które w tym systemie będą przesyłać do KRK karty rejestracyjne i zawiadomienia.

W założeniach przewidziano ponadto rozszerzenie liczby podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z rejestru. Chodzi o podmioty, na które nałożono obowiązek powoływania do swych organów osób niekaranych (m.in. członków zarządu i rad nadzorczych spółek czy osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego).


Zobacz także