Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji


Projektowane przepisy ułatwią obywatelom, przedsiębiorcom i cudzoziemcom kontakty z administracją publiczną i sądami administracyjnymi. Dzięki wprowadzonym zmianom zwiększy się liczba oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną, a tym samym wzrośnie ich dostępność.

Projektowana nowelizacja ustawy jest kolejnym etapem zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informacyjnego państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli.

Propozycje zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

• wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne w kontaktach z obywatelami/przedsiębiorcami elektronicznymi skrzynkami podawczymi (ESP). Udostępnianie formularzy elektronicznych systemie teleinformatycznym. zobowiązanego podmiotu publicznego. Ponadto zakłada się możliwość wystawiania na ePUAP usług realizowanych przez podmioty inne niż publiczne, ale realizujące zadania publiczne. Planowane jest także rozszerzenie sieci punktów potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP (Poczta Polska, banki);

• zmianie ulegnie tryb dofinansowywania przez ministra ds. informatyzacji przedsięwzięć informatyzacyjnych. Powołana zostanie Komisja Konkursowa (zastąpi ona obecnie działający Zespół ds. Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych);

• przygotowany ma być Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który zostanie przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów (zastąpi on Plan Informatyzacji Państwa). W PZIP przedstawione będą m.in. cele, priorytety i kierunki działań dotyczących informatyzacji państwa, źródła finansowania oraz realizacja poszczególnych przedsięwzięć.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

• rozszerzenie zgody strony (lub innego uczestnika postępowania) na stosowanie w komunikowaniu się drogi elektronicznej - chodzi o wyrażenie zgodę na stałe kontaktowanie się z daną osobą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonej przez organ kategorii spraw prowadzonych na podstawie kpa. Organ będzie mógł drogą elektroniczną zwrócić się do obywatela o zgodę korzystając z dostępnego adresu elektronicznego strony;

• wprowadzenie nowej przesłanki dopuszczającej e-doręczenia przez organ – już samo złożenie elektronicznego podania obliguje organ do elektronicznej komunikacji;

• dopuszczenie możliwości wyrażenia przez stronę lub innego uczestnika postępowania dodatkowej zgody na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego w różnych kategoriach, ale dotyczących spraw administracyjnych;

• wprowadzenie fikcji e-doręczenia dokumentów, co uprości proces doręczania oraz zapobiegnie celowemu przedłużaniu tego procesu poprzez nieodbieranie dokumentu przesyłanego środkami komunikacji elektronicznej;

• rozszerzenie zakresu prawa strony do elektronicznego wglądu w akta sprawy. Rozwiązanie to będzie stosowane wyłącznie w odniesieniu do organów, które posiadać będą system elektronicznego zarządzania dokumentami;

• wprowadzenie możliwości posługiwania się przez strony w postępowaniach przed podmiotami publicznymi elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych wymaganych w danej sprawie. Kopie muszą zostać uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

• dopuszczenie formy dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, złożeniu zeznań lub wyjaśnień, wezwaniu na rozprawę, sporządzania przez urzędnika adnotacji.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Propozycje zmian są analogiczne do tych, które zaproponowano w Kodeksie postępowania administracyjnego – zgoda na komunikowanie się za pomocą środków elektronicznych, e-doręczenia dokumentów, elektroniczny wgląd w akta sprawy.

Zmiany w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Przygotowane będą rozwiązania zapewniające kompleksową informatyzację postępowania sądowo-administracyjnego. Obecnie akta sprawy prowadzone są przez sądy w postaci papierowej. Dopuszcza się możliwość tworzenia i przetwarzania tych akt z wykorzystaniem technik informatycznych, niemniej jest to tylko wymóg fakultatywny. Z tego względu przygotowywane przepisy powinny umożliwić:

• utrwalanie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu lub do organu administracji publicznej (chodzi o skargi);

• elektroniczny wgląd w akta sprawy;

• możliwość utrwalania pism sądu w postaci elektronicznej i ich doręczanie uczestnikom postępowania;

• wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami.

Ze względu na dualizm postaci dokumentów w aktach sprawy (papierowe i elektroniczne) proponuje się rozwiązanie, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) będą wspierały dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej. Na wprowadzenie mechanizmu elektronicznego zarządzania dokumentacją w sądach ma być przewidziany 2-letni okres przejściowy.

W przypadku składania e-pisma do sądu administracyjnego wymagany będzie podpis elektroniczny zapewniający jego uwierzytelnienie (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). Przy przesyłaniu pism w formie dokumentu elektronicznego nie będzie obowiązku dostarczania odpisów dokumentów elektronicznych.

Zmienią się również przepisy dotyczące składania skarg w postaci dokumentu elektronicznego do wojewódzkiego sądu administracyjnego przez organ administracji publicznej, za pośrednictwem którego skarga została złożona. Skargi mają być przesyłane na ESP tychże organów, a następnie przesyłane na adres właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Uregulowane będą także kwestie tworzenia i doręczania e-pism. W przypadku przesłania pisma w postaci dokumentu elektronicznego jego złożenie ESP sądu, za urzędowym poświadczeniem odbioru, będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Datą wniesienia będzie data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.


Zobacz także