Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przedłożone przez ministra infrastruktury.


Najważniejsza zmiana umożliwi spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA zaciągnięcie kredytu (lub kredytów) w wysokości ok. 800 mln euro w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI).

Kredyt (lub kredyty) zostaną spłacone do 2044 r., tj. w ciągu 30 lat od ostatniej transzy. Środki te będą stanowić wkład własny spółki, niezbędny przy realizowaniu projektów z udziałem funduszy unijnych. Kredyt (lub kredyty) uzyskają gwarancję Skarbu Państwa, a środki z nich będą wpływać na wyodrębniony rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego, aby zapewnić kontrolę administracji rządowej nad ich wykorzystywaniem.

Pieniądze będą przeznaczane w latach 2011–2015 na realizację strategicznych inwestycji określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (chodzi o inwestowanie w infrastrukturę kolejową, głównie w linie kolejowe).


Zobacz także