Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra sprawiedliwości

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra sprawiedliwości


Zaproponowano rozwiązania, które wdrażają postanowienia unijne i będą szczególnie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym oraz niebezpiecznymi przestępcami - sprawcami napaści seksualnych oraz seryjnych zabójców, którzy po wyjściu na wolność prawdopodobnie będą dokonywać kolejnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Zaproponowano:
  • wprowadzenie nowego katalogu środków zabezpieczających do stosowania wobec szczególnie niebezpiecznych sprawców, zwłaszcza tych z zaburzeniami preferencji seksualnych, którzy dokonali gwałtu na nieletnim lub seryjnych zabójców (przewidziano rozszerzenie leczenia farmakologicznego np. ograniczającego popęd seksualny);
  • wprowadzenie nowych typów przestępstw dotyczących przedstawień pornograficznych (chodzi o doprowadzanie dzieci do udziału w czynnościach seksualnych, które mają być oglądane przez inne osoby);
  • podwyższenie granicy wieku z 15 do 18 lat ochrony małoletnich przed przestępstwami pornografii dziecięcej;
  • uzupełnienie katalogu czynów charakteryzujących się dłuższym okresem przedawnienia karalności (gdy pokrzywdzonym jest małoletni przedawnienie karalności przestępstwa na tle seksualnym nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez niego 18 lat);
  • rozszerzenie katalogu przestępstw popełnianych na tle seksualnym, które zostaną objęte ściganiem z urzędu, bez składania przez pokrzywdzonego lub jego opiekuna wniosku (chodzi o przestępstwa popełniane wobec małoletnich i dorosłych);
  • uzupełnienie katalogu czynów, w przypadku których policja będzie mogła podejmować czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego;
  • rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności wolontariuszy, których działalność wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z małoletnimi;
  • wprowadzenie wymogu niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym popełniane przeciwko małoletnim - jako warunku do podjęcia i wykonywania pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z dziećmi (wprowadzenie tego wymogu będzie dotyczyć m.in.: wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów).

Zobacz także