Założenia do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.


W założeniach przewidziano modernizację polskiego systemu kwalifikacji przez stworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Obejmie on kwalifikacje tworzone i nadawane, zgodnie z określonymi standardami jakości, które dzięki temu staną się bardziej wiarygodne w kraju i za granicą. ZSK ma być wdrażany stopniowo od początku 2016 r.

Zintegrowany System Kwalifikacji będą tworzyć: Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz ogólne zasady dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji.

Wprowadzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji, powiązanej z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK), umożliwi porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach Unii Europejskiej. Polska Rama Kwalifikacji będzie miała osiem poziomów kwalifikacji. Poziomy kwalifikacji będą widoczne na świadectwach, dyplomach i certyfikatach, którymi legitymują się obywatele.

Wszystkie istotne informacje o kwalifikacjach będą dostępne w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, w wersji polskiej i angielskiej. W rejestrze zostaną ujęte kwalifikacje, których jakość będzie gwarantowana określonymi procedurami i nadzorowana przez konkretny podmiot. Informacje zgromadzone w rejestrze będą udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego, który zostanie powiązany z portalem ERK. Rejestr będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ułatwi on obywatelom i pracodawcom wybieranie ścieżek rozwoju kompetencji.

Wdrożenie ZSK będzie sprzyjać dynamice wzrostu gospodarczego, budowaniu gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy.

Gospodarka taka wymaga wysokiej jakości kapitału ludzkiego, który zapewnia odpowiedni system kształcenia i nabywania kwalifikacji. ZSK ułatwi osobom uczącym się i pracodawcom wybór potrzebnych usług edukacyjnych, zapewni nowe możliwości nabywania kwalifikacji, a także usprawni rekrutację pracowników i ułatwi zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwach. Umożliwi też efektywniejsze wydawanie środków publicznych i prywatnych na kształcenie i szkolenia. Łatwiejszy stanie się dostęp do informacji o kwalifikacjach. Skróci się czas i spadną koszty uzyskiwania kwalifikacji przez zwiększenie możliwości ich wiarygodnego potwierdzania. Łatwiejsza porównywalność kwalifikacji będzie sprzyjać mobilności polskich pracowników na rynku krajowym i europejskim.

Proponowane rozwiązania są efektem prac prowadzonych w Polsce od 2008 r. Nad ramami kwalifikacji pracuje też blisko 140 państw świata, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Polskie prace nad założeniami do tego systemu oparte są na analizach polskiego i zagranicznych systemów kwalifikacji oraz badaniach naukowych.

Przyjęcie regulacji ustawowej, jako podstawy prawnej do funkcjonowania ZSK, pozwoli uzyskać znaczące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrożenie proponowanych rozwiązań.


Zobacz także