Założenia do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych.

Założenia do projektu ustawy o zasadach udziału zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych.


Przepisy projektowanej ustawy umożliwią funkcjonariuszom i pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw objętych przepisami Schengen udział we wspólnych działaniach odbywających się w Polsce. Chodzi o sytuacje wymagające międzynarodowej pomocy lub wsparcia odpowiednich służb w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas zgromadzeń, imprez masowych, katastrof czy klęsk żywiołowych. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, udział we wspólnych operacjach i działaniach ratowniczych na terytorium RP może odbywać się przede wszystkim na podstawie umów międzynarodowych.

Przygotowanie przepisów regulujących te zagadnienia ma szczególne znaczenie ze względu na wspólną z Ukrainą organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Powstanie przepisów umożliwiających odpowiednim służbom prowadzenie wspólnych z Ukrainą operacji będzie mieć istotne znaczenie dla zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego podczas rozgrywek. W praktyce oznaczać to będzie możliwość uczestniczenia ukraińskich funkcjonariuszy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa prowadzonych na terenie Polski.
Należy podkreślić, że koszty związane z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy, zgodnie z przepisami UE, w działaniach prowadzonych na terenie Polski będą ponoszone przez właściwe organy służb państwa wysyłającego. Dozwolone będzie również ustalenie innych sposobów finansowania, w tym np. finansowanie przez stronę polską.

W projektowanej ustawie, zgodnie z założeniami, zostaną określone zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach. Zostaną zawarte różnego rodzaju definicje. Na przykład wspólną operacją będą działania prowadzone na terytorium Polski z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy, odbywane w różnych formach - patrole lub działania ratownicze służące zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagraniczni funkcjonariusze będą współpracować z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Biurem Ochrony Rządu i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przewiduje się, że wniosek o udział zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych przedsięwzięciach będzie kierowany do organu państwa wysyłającego przez jednego z komendantów głównych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, bądź szefów Biura Ochrony Rządu lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. We wniosku powinny się znaleźć podstawowe informacje dotyczące wspólnej operacji czy wspólnych działań ratowniczych. Skierowanie wniosku będzie niezbędne, gdy przewidywany okres pobytu zagranicznych funkcjonariuszy nie przekroczy 90 dni od dnia ich wjazdu do Polski lub gdy liczba uczestników nie przekroczy 200 osób. W pozostałych przypadkach, przekraczających wymienione limity czasu i liczby funkcjonariuszy, wniosek będzie kierowany przez ministra spraw wewnętrznych. W projekcie ustawy zostaną szczegółowo określone przypadki, w których to minister spraw wewnętrznych będzie kierował wniosek o udzielenie wsparcia.

Zgodnie z założeniami, w przypadku udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników z państw niebędących członkami UE lub państw niestosujących dorobku Schengen, organem decydującym będzie Rada Ministrów, działająca na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy: pobyt funkcjonariuszy z tych państw przekroczy 90 dni od dnia ich wjazdu do Polski lub liczba funkcjonariuszy będzie większa niż 20 osób. W projekcie ustawy znajdą się szczegółowe zapisy dotyczące informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku, np. cel i rodzaj operacji, przewidywany okres pobytu, rodzaj sił uczestniczących. Powinny być również określone – rodzaj oczekiwanej pomocy i dane personalne oraz stopień funkcjonariusza dowodzącego wspólną operacją.

Podczas pobytu w Polsce zagraniczni funkcjonariusze i pracownicy będą zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego. Będą ponadto podlegać ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy Policji. Zgodnie z założeniami, będą mogli nosić mundur służbowy oraz okazywać legitymację służbową. Będą poza tym korzystać z ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego. Zakłada się również, że uzyskają uprawnienia do wwozu do Polski służbowej broni, materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego. Użycie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego może następować tylko na podstawie przepisów ustawy o Policji. Zagraniczni funkcjonariusze i pracownicy, mający uczestniczyć we wspólnej operacji, będą przeszkoleni przez właściwe jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, BOR lub ABW w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, form i procedur działania – szczególnie dotyczy to zasad użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

Przyjęte założenia mają również dostosować polskie prawo do aktów prawa wspólnotowego dotyczących współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz współpracy państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych (decyzje Rady 2008/615/WSiSW, 2008/616/WSiSW i 2008/617/WSiSW).

Nadzór nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem wspólnych operacji lub działań ratowniczych zgodnie z założeniami sprawować będzie, w zależności od rodzaju działań, szef właściwej służby.

Przepisy projektowanej ustawy nie będą odnosić się do działań koordynowanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej „FRONTEX”.
Zobacz także