Założenia do projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki spo

Założenia do projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.Zgodnie z założeniami, w projektowanej ustawie znajdą się przepisy zakazujące zatrudniania obywateli państw trzecich przebywających w Polsce wbrew przepisom, tzn. bez ważnego dokumentu uprawniającego. Konsekwencją tego jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą podmiot zamierzający zatrudnić taką osobę będzie miał obowiązek zażądania ważnego dokumentu pobytowego, potwierdzającego fakt legalnego pobytu w Polsce. Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały czas obowiązywania umowy o pracę. Taką kopię będzie przedstawiał podczas ewentualnej kontroli. W projekcie ustawy znajdą się przepisy regulujące wysokość kar za zatrudnianie cudzoziemców bez dokumentu pobytowego, które będą zależne m.in. od liczby zatrudnionych nielegalnie cudzoziemców.

Ponadto uregulowane zostaną sprawy związane z wypłatą zaległego wynagrodzenia dla ww. osób. W sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń o wypłatę, przyjęty będzie co najmniej trzymiesięczny okres, chyba że pracodawca lub zatrudniony przedstawią dokumenty potwierdzające, że okres zatrudnienia był inny. Zgodnie z dyrektywą 2009/52, w projekcie wprowadzony zostanie przepis, na podstawie którego w przypadku roszczeń
o wypłatę domniemanie uzgodnionego zatrudnienia będzie wynosić trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
Przewiduje się, że główny wykonawca (osoba zlecająca podwykonawcy) ma być odpowiedzialny za naruszenie przepisów o nielegalnym zatrudnianiu obywateli państw trzecich. W sytuacji, gdy podwykonawca jest niewypłacalny, uporczywie uchyla się od wypłaty należności lub w innych szczególnych przypadkach, np. gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, będzie zobowiązany do wypłacenia cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia i poniesienia kosztów przesłania wypłaty do państwa, do którego obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony. Podobne rozwiązania mają obowiązywać w przypadku innych podwykonawców.

Prawo unijne zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania wobec osób naruszających przepisy dotyczące zatrudniania obywateli państw trzecich różnego rodzaju sankcji, takich jak: pozbawienie dostępu do funduszy unijnych na 3 lata lub obowiązek zwrotu pomocy finansowej uzyskanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających nielegalne zatrudnienie. W katalogu tych sankcji są również: wykluczenie z postępowań o zamówienie publiczne, zamknięcie zakładu czy wstrzymanie pozwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej. Na gruncie polskiego prawa przepisy te będą stosowane z zachowaniem indywidualnego podejścia wobec każdego przypadku, z wyjątkiem wykluczenia z udziału w zamówieniach publicznych. Zastosowanie ww. sankcji będzie zależeć od następujących przesłanek: uporczywe ponawianie zatrudnienia nielegalnie przebywających w Polsce obywateli państw trzecich, znaczna liczba zatrudnionych czy zatrudnienie małoletnich. W związku z tym zaproponowane będą zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych. W przypadku wykluczenia z możliwości otrzymywania pomocy lub dotacji publicznych proponuje się, aby okres ten wynosił 3 lata.

Założenia przewidują penalizację uporczywego zatrudniania osób przebywających w Polsce wbrew przepisom – będą to kary grzywny lub kary ograniczenia wolności w zależności od wagi czynu.

Zgodnie z założeniami, przepisy projektowanej ustawy wprowadzą zmiany w kilku innych ustawach, w tym m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, Kodeksie karnym czy Prawie zamówień publicznych.

Zaproponowana w założeniach koncepcja ustawy pozwoli zmniejszyć rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz ograniczy zjawisko nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej.


Zobacz także