Założenia do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przedłożone przez ministra gospodarki.

Założenia do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przedłożone przez ministra gospodarki.


W założeniach wskazano, że projekt ustawy ma zawierać pakiet przepisów, które mają przynieść kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przepisy tzw. pierwszej ustawy deregulacyjnej zaczną obowiązywać od lipca br. Wtedy w miejsce zaświadczeń, odpisów i wypisów będzie można składać oświadczenia, a w urzędach – kopie niektórych dokumentów. Rząd przygotowując kolejne regulacje wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy w ramach obowiązków informacyjnych chcą zmniejszenia liczby przekazywanych danych i ograniczenia ich częstotliwości, np. z miesięcznej na kwartalną. Należy podkreślić, że w spełnienie niektórych postulatów nie jest możliwe ze względu na obowiązki informacyjne nakładane na firmy przez unijne prawo.

Najważniejsze propozycje zmian

Zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii projektów budowlanych pod kątem spełniania przepisów BHP.

Pozostanie obowiązek zapewnienia przez pracodawcę zgodności budowy lub przebudowy obiektu z BHP, natomiast dodatkowo będzie on mógł skorzystać z opinii rzeczoznawcy (nie będzie to obligatoryjne).

Skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS.

Obecny przepis rodzi uciążliwe obowiązki dla płatników, którzy przez 10 lat nie mają pewności co do wygaśnięcia zobowiązań wobec ZUS lub KRUS. Nowe rozwiązanie, które oznacza także krótszy okres przechowywania dokumentów z tym związanych, powoduje również mniejsze koszty administracyjne ponoszone przez przedsiębiorców i innych płatników.

Zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ – nie będą one przekazywane co miesiąc, ale raz na rok lub na żądanie pracownika częściej.

Obecny comiesięczny, pisemny obowiązek informowania pracowników o odprowadzonych składakach jest szczególnie uciążliwy dla średnich i dużych firm. Chodzi zwłaszcza o znaczne koszty związane z przygotowaniem i drukiem formularzy ZUS RMUA.

Umożliwienie organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych.

Obecnie wyłącznie minister finansów decyduje o potrzebie dokonania interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego. Proponowane uprawnienie zwiększy pewność prawną firm związaną z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Wydłużenie terminu na udzielanie pracownikom zaległego urlopu – z 31 marca do 31 lipca roku następnego.

Korzyści z tego rozwiązania będzie miał pracownik i pracodawca. Pracodawcy umożliwi to lepszą organizację pracy w firmie, a pracownikowi – ułatwi zorganizowanie wypoczynku na wiosnę lub w lecie.

Wydłużenie terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku.

Przepis taki ułatwi podatnikom, szczególnie posiadającym nieruchomości na terenie kilku gmin, poprawne wypełnienie deklaracji, a tym samym właściwe wywiązywanie się z tego obowiązku. Często występują bowiem sytuacje – niezależne od podatnika – które uniemożliwią terminowe złożenie deklaracji.

Umożliwienie przesyłania niektórych dokumentów w postaci elektronicznej (alternatywa dla postaci papierowej).

Założono, że członek Otwartego Funduszu Emerytalnego będzie mógł mu elektronicznie przesłać informację do OFE o zmianie stosunków majątkowych między małżonkami. Może to dotyczyć np. istnienia wspólnoty majątkowej, ustania lub istnienia intercyzy. Oznacza to ułatwienie komunikacji między funduszem a jego członkiem.

Skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

Obowiązek przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych przez 10 lat oznacza uciążliwe i kosztowne obowiązki dla przedsiębiorców i innych płatników. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.

Zaproponowano, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., z wyłączeniem niektórych zmian wymagających dłuższego vacatio legis.
Zobacz także