Założenia do projektu ustawy o dowodach osobistych, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji

Założenia do projektu ustawy o dowodach osobistych, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji


Założenia do projektu ustawy przewidują wprowadzenie elektronicznego dokumentu tożsamości. Dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty.

Nowy dokument zostanie wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą elektroniczną. Bezpieczny dowód osobisty, jako powszechny dokument potwierdzający tożsamość, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz usprawni kontakt obywatela z administracją publiczną.

Założenia do projektu przewidują, że każdy obywatel będzie miał możliwość posługiwania się dowodem osobistym w celu składania podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w drodze elektronicznej w urzędach administracji publicznej.

Zgodnie z założeniami, obywatele będą mogli złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie kraju, jak również – drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Nowy system wydawania dowodów osobistych powinien zapewniać np. spójność i bezpieczeństwo systemu, wiarygodność dokumentów, współpracę rejestrów publicznych oraz zgodność dowodu ze standardami międzynarodowymi. Równocześnie z dowodem będą wydawane dane służące do składania podpisu elektronicznego.

Zaproponowano, aby prawo do dowodu osobistego przysługiwało obywatelowi polskiemu z chwilą urodzenia. Obecnie uprawnienie takie przysługuje w momencie ukończenia 13 lat. Nowe rozwiązanie umożliwi weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Ponadto, dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozostałych państw UE i grupy Schengen bez paszportu. Zaproponowano 10-letni termin ważności dla dokumentów wydawanych dzieciom powyżej 5 lat oraz 5-letni termin dla dzieci poniżej 5 lat.

Przyjęto, że dowód osobisty będzie wykorzystywany jako dokument potwierdzający uprawnienie obywatela do korzystania z wielu usług, np. medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organy uczestniczące w wydawaniu dowodów osobistych będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych. Przyjmuje się, że dokumenty osób, które zmieniły dane zostaną wycofane z obiegu prawnego. Określone mają być zasady unieważniania dowodów osobistych. Przepływ informacji ma się odbywać w drodze bezpiecznej transmisji teleinformatycznej, z uwzględnieniem wykorzystania internetu, a ich przetwarzanie ma być oparte o formularze elektroniczne.

Założenia do projektu przewidują także, że firma zewnętrzna będzie mogła zapisać kwalifikowany podpis elektroniczny w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zgodnie z założeniami, system ma zapewniać ochronę warstwy elektronicznej dowodu osobistego przed nieuprawnionym dostępem oraz próbami utworzenia funkcjonalnej kopii warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Zaproponowano, aby nowe przepisy dotyczące elektronicznego dowodu osobistego zaczęły obowiązywać od początku 2011 r.


Zobacz także