Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013 przedłożona przez ministra finansów

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013 przedłożona przez ministra finansów.


Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:
• PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,9 proc.,
• PKB w cenach bieżących: 1 694,8 mld zł,
• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,7 proc.,
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3 765 zł,
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 5,6 proc.,
• realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,8 proc.,
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 5,7 proc.,
• przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - wzrost o 0,6 proc.,
• stopa bezrobocia rejestrowanego: 12,4 proc.

Założenia makroekonomiczne
W latach 2012-2013 sytuacja gospodarcza w Polsce będzie wypadkową koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w naszym kraju konsolidacji finansów, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza przedłużenia aktywności zawodowej Polaków (tj. podniesienia wieku emerytalnego). Ponadto, ze względu na dobre wykorzystanie środków z obecnej perspektywy finansowej, zostało ich mniej, co dla Polski oznacza spadek udziału inwestycji publicznych w PKB w 2013 r. do 3,9 proc. (w 2011 r. - 5,8 proc. , w 2012 r. - 5,2 proc.).

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa
W 2013 r. na poziom dochodów budżetowych będą wpływać przede wszystkim czynniki makroekonomiczne. Przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego do 2,9 proc. (w 2012 r. - 2,5 proc.), jednak nie przełoży się ono w takim samym stopniu na wzrost dochodów podatkowych. Jednocześnie, ze względu na prognozowane ograniczenie inwestycji publicznych, należy spodziewać się też z tej strony mniejszej bazy podatkowej.

Na wysokość dochodów budżetowych będą miały także wpływ planowane zmiany w systemie podatkowym.

Przewidywana jest podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe, co wynika z konieczności dostosowania naszych stawek do minimalnego poziomu unijnego.

W podatku PIT zostanie ograniczony przywilej podatkowy dla umów autorskich. Odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów ograniczone będzie limitem wynoszącym ok. 42 tys. zł rocznie. Na dochody budżetu państwa z PIT będzie miała również wpływ, wprowadzona w 2012 r., nowa ulga podatkowa promująca dodatkowe indywidualne ubezpieczenie emerytalne (w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego). Na wysokość wpływów z CIT będzie wpływać z kolei zmiana sposobu płacenia grudniowej zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

Sytuacja dochodowa budżetu państwa zmieni się także pod wpływem dodatkowych środków ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi dotychczas zarezerwowanymi na potrzeby obronności.

Podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa
Dążenie do ograniczenia deficytu w relacji do PKB wymaga w 2013 r. oszczędnego wydawania pieniędzy budżetowych. Szczególnie istotne będzie ścisłe przestrzeganie tymczasowej reguły wydatkowej (ograniczającej wzrost wydatków publicznych). Dzięki niej następować będzie stopniowe ograniczenie udziału sektora publicznego w gospodarce i zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego. Reguła wydatkowa odnosi się do wydatków elastycznych, które stanowią ok. 25 proc. wszystkich wydatków budżetowych, nie stosuje się jej natomiast do wydatków prawnie zdeterminowanych. Np. nie podlegają jej wydatki na obsługę długu publicznego i obronę narodową.

Na 2013 r. deficyt budżetu państwa przewidziano nie wyższy niż 32 mld zł (taką propozycję zawarto w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012–2015, przyjętej przez rząd 9 maja br.).


Zobacz także