Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., przedłożone przez Szefa Służby Cywilnej

Rada Ministrów przyjęła zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., przedłożone przez Szefa Służby Cywilnej.


Dokument stanowi podstawę organizowania praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej i instytucjach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Organizację praktyk dla studentów w urzędach administracji publicznej w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego premier Ewa Kopacz zapowiedziała w exposé.

Praktyki są szansą na zdobycie przez młodych ludzi pierwszego doświadczenia zawodowego oraz  kompetencji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Uczestnicy praktyk będą mogli nauczyć się np.: planowania, efektywnej komunikacji, pracy zespołowej i obsługi urządzeń biurowych. Takie doświadczenia pomogą im w dobrym starcie na rynku pracy.

Zgodnie z dokumentem, w administracji rządowej oraz jednostkach jej podległych i nadzorowanych na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym. Małe urzędy, czyli zatrudniające mniej niż 20 pracowników, będą same decydować o organizacji praktyk. Większość praktyk studenckich trwa 3 miesiące.

Dokument nie dotyczy instytucji, w których byłyby wymagane od studentów specjalne uprawnienia. Chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu,  jednostki wojskowe, Żandarmerię Wojskową, wojskowe komendy uzupełnień, Policję oraz Straż Pożarną.

Do 30 marca br. członkowie rządu będą musieli przekazać szefowi służby cywilnej informację o zaplanowanej liczbie miejsc praktyk studenckich w 2015 r. Jednocześnie do końca stycznia 2016 r. członkowie Rady Ministrów przekażą szefowi służby cywilnej zbiorczą informację o liczbie praktyk studenckich zorganizowanych w 2015 r.

Na stronie BIP Kancelarii Premiera publikowane będą materiały informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk studenckich, skierowane do urzędów i jednostek organizujących praktyki oraz uczelni i studentów.

Przyjęto, że minister pracy i polityki społecznej wykona i udostępni na stronie internetowej praca.gov.pl podmiotom udzielającym praktyk nową usługę elektroniczną umożliwiającą rejestrację zgłoszeń praktyk studenckich w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP).

W roku akademickim 2013/2014 w 438 szkołach wyższych kształciło się 1 549,9 tys. studentów. Zdecydowana większość z nich korzystała z praktyk organizowanych przez administrację samorządową, co przeważnie było powodowane bliskością miejsca zamieszkania i nauki. Jednak z sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że 69 uczelni publicznych i 40 niepublicznych było zainteresowanych skierowaniem studentów na praktyki w urzędach administracji rządowej.

Przyjęte zalecenia wpisują się w cele określone w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz uwzględniają Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i Ramy jakości w zakresie prowadzenia praktyk studenckich w administracji rządowej.      


Zobacz także