Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r., przedłożony przez ministra finansów.


Rząd przygotował projekt ustawy budżetowej na 2021 r. z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która przyczyniła się do wywołania światowego kryzysu gospodarczego na niespotykaną dotychczas skalę. W 2021 r. rząd będzie działał w kierunku możliwie szybkiej odbudowy wzrostu gospodarczego Polski. Kontynuowana będzie dotychczasowa polityka budżetowa poprzez wspieranie ożywienia gospodarczego tak, aby dążyć do niezwłocznego wyjścia z recesji.

Dochody i wydatki budżetu państwa

Dochody

 • Przewiduje się, że w 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł.

Wydatki

 • W 2021 r. wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 486,0 mld zł.

Deficyt

 • Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2021 r. nie więcej niż 82,3 mld zł.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

 • Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. wzrosnąć o 4,0 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

 • Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 proc, a w 2021 r. o 0,7 proc.

Stopa bezrobocia

 • Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r.
 • W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5 proc.
 • W  następnych latach bezrobocie powinno powoli spadać wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy i procesem demograficznym powodującym zmniejszenie się siły roboczej.

Wzrost wynagrodzeń

 • Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc.
 • W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc.

Spożycie prywatne

 • Przyjęto, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2 proc., a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4 proc.

Export i import

 • W warunkach obserwowanego załamania koniunktury światowej zakłada się, że w 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3 proc. w ujęciu realnym, aby w 2021 r. wzrosnąć o 6,9 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.
 • Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2 proc. w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3 proc.

Inflacja

 • Założono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r.

Uwarunkowania dochodów budżetu państwa

Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie zależeć od przewidywanego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na stronę dochodową budżetu państwa wpływ będą miały kontynuowane oraz nowe działania dotyczące wspierania odbudowy wzrostu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa.

Uwarunkowania wydatków budżetu państwa

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany z uwzględnieniem art. 112d ustawy o finansach publicznych określającym kwotę i limit wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową w okresie następującym po zastosowaniu klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej w związku ze stanem epidemii.

W 2021 r. rząd zabezpieczył środki na kontynuację najważniejszych dotychczasowych działań oraz na realizację nowych. Budżet państwa na przyszły rok uwzględnia m.in.:

 • zwiększenie w 2021 r. nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc.,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na zwiększonym poziomie 2,2 proc. PKB,
 • zwiększenie wydatków dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Zobacz także