Wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.


Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego w podjętej uchwale przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy.

Zmiany dotyczą dwóch kwestii: 1) wydłużenia do 21 dni terminów na odwołanie pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę; 2) rozwiązań promujących alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych, w szczególności mediacji.

Rząd za bezprzedmiotowe uznał podjęcie dalszych prac legislacyjnych dotyczących pierwszej sprawy (wydłużenia terminów). Od 1 stycznia 2017 r.  obowiązują regulacje zmierzające do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w których zawarto rozwiązania analogiczne do proponowanych w uchwale. W przypadku drugiej sprawy (alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych) Rada Ministrów zarekomendowała dalsze prace legislacyjne. Jednocześnie minister rozwoju i finansów zaproponował, aby rozwiązania promujące alternatywne rozwiązywanie sporów pracowniczych uwzględnić w przygotowywanym projekcie ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, w prawie podatkowym i gospodarczym.


Zobacz także