Wniosek dotyczący ratyfikacji przedłożony przez ministra spraw zagranicznych. Rząd podjął uchwałę i przyjął projekt ustawy w tej sprawie

Wniosek dotyczący ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolita Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli 2 marca 2012 roku, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych. Rząd podjął uchwałę i przyjął projekt ustawy w tej sprawie


Rada Ministrów wyraziła zgodę na ratyfikację Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Traktat, który wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r., podpisało 25 państw członkowskich Unii Europejskiej w marcu 2012 r. Jego postanowienia wzmacniają dyscyplinę finansową, umożliwiają zrównoważenie finansów publicznych oraz lepszą koordynację polityk gospodarczych w strefie euro i między państwami-stronami umowy.

Dla Polski ratyfikacja Traktatu oznacza możliwość aktywnego i skutecznego udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej oraz konkurencyjności gospodarki unijnej, ograniczając niekorzystny podział na państwa strefy euro i poza nią. Tym samym Polska uzyska możliwość promowania korzystnego dla niej modelu gospodarczego w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Ratyfikacja Traktatu przez państwa członkowskie będzie zapobiegać kryzysom  zadłużeniowym w strefie euro i całej Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu, państwa-strony będą zobowiązane wprowadzić do krajowego prawa tzw. regułę fiskalną, według której saldo nominalne sektora instytucji rządowych i samorządowych powinno być zrównoważone lub wykazywać nadwyżkę. Jednocześnie państwa-strony, objęte procedurą nadmiernego deficytu, będą zobowiązane do wprowadzenia tzw. mechanizmu korygującego, czyli szczegółowego harmonogramu działań naprawczych.


Zobacz także