Wniosek dotyczący poszerzenia przeznaczenia środków funduszy Counterpart Funds (CPF) ogólnych: (PL9001, PL9007) i sektorowych: CPF Agrolinia (PL9005), CPF SME (PL9004), CPF STRUDER (PL9207) oraz środków pochodzących z funduszu pożyczkowego projektu Phare

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek dotyczący poszerzenia przeznaczenia środków funduszy Counterpart Funds (CPF) ogólnych: (PL9001, PL9007) i sektorowych: CPF Agrolinia (PL9005), CPF SME (PL9004), CPF STRUDER (PL9207) oraz środków pochodzących z funduszu pożyczkowego projektu Phare PL9903.01 Inicjatywa II, objętych programem wieloletnim pn. „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku” ustanowionym uchwałą Rady Ministrów nr 113/2009 z 23 czerwca 2009 r., przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.


Rada Ministrów wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia środków ogólnych CPF (PL9001, PL9007) i sektorowych: CPF Agrolinia (PL9005), CPF SME (PL9004), CPF STRUDER (PL9207) oraz środków pochodzących z funduszu pożyczkowego projektu Phare PL9903.01 Inicjatywa II. Pieniądze w wysokości 7 079 511,10 zł oraz odsetki bankowe zostaną przeznaczone na finansowanie inicjatyw w ramach kampanii wizerunkowej Polski za granicą w 2014 r. oraz wzmocnienie marki POLSKA.

W 2014 roku obchodzone będą trzy ważne dla Polski rocznice – 25. obalenia komunizmu, 15. członkostwa Polski w NATO oraz 10. członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Będzie to doskonała okazja do podjęcia działań promujących nasz kraj poprzez pokazanie zagranicznej opinii publicznej dorobku w wielu dziedzinach życia. Sukces polskiej transformacji to demokratyzacja życia politycznego, rozwinięta gospodarka, nowoczesne struktury państwowe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Polska znajduje się w gronie państw rozwiniętych, demokratycznych, otwartych na współpracę z sąsiadami. Jej międzynarodowy status potwierdzają znaczące staże w najważniejszych organizacjach międzynarodowych.

Przeprowadzenie szeroko zakrojonej i skoordynowanej kampanii wizerunkowej Polski wymaga współpracy wielu różnych instytucji oraz nakładów finansowych. Istotne znaczenie będzie miała koordynacja inicjatyw rządowych i partnerów społecznych. Rada Promocji Polski, organ opiniodawczo-doradczy rządu, podjęła decyzję o wspólnym przygotowaniu kampanii wizerunkowej Polski w 2014 r. Zagwarantuje to spójność przedsięwzięć i właściwe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na tę kampanię.


Zobacz także