Uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego

Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Kontraktów Terytorialnych dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, przedłożone przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Do współpracy przy realizacji Kontraktu zobowiązują się strony: rządowa i samorządowa. W dokumencie wskazuje się też warunki, których spełnienie umożliwi realizację zadań wskazanych w Kontrakcie.

Kontrakty terytorialne mają obowiązywać w latach 2014-2023. Nie są to jednak dokumenty zamknięte, będzie można je uzupełnić o nowe przedsięwzięcia, w miarę dostępności środków finansowych.

W ramach Kontraktów Terytorialnych mają być realizowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe, a także międzynarodowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej. Kolejny obszary działań to: zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie wykluczenia społecznego, rozwój edukacji oraz podniesienie jakości i dostępności usług z ochrony zdrowia.

Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju miast, w szczególności wojewódzkich, oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Zakładają też kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarach dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

Źródłami finansowania Kontraktu będą przede wszystkim środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz budżety: państwa, danego województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne.


Zobacz także