Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.


Program współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 określa cele i podstawowe zasady polskiej współpracy rozwojowej oraz jej najważniejsze obszary tematyczne i geograficzne.

Współpraca rozwojowa wspiera trwały rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się i ich społeczeństw – podejmowane działania zmierzają do zmniejszenia ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenia poziomu wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych ludności, wsparcia procesów demokratycznych i reform państwa, promocji praw człowieka oraz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego.

W obecnej modyfikacji programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020 zaproponowano dopisanie Libanu i Ugandy do listy priorytetowych krajów polskiej pomocy rozwojowej.

Polska od lat świadczy pomoc humanitarną na rzecz Libanu. Wprowadzenie tego państwa na listę państw priorytetowych pozwoli na realizację projektów ściśle rozwojowych, które będą uzupełniać się z wysiłkami humanitarnymi, a dzięki efektowi synergii zostaną one wzmocnione.

Modyfikacja programu uwzględnia także Ugandę, która obecnie musi mierzyć się z intensywnym napływem uchodźców z Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. Działania w Ugandzie wzmocnią również pozycję Polski w Afryce Wschodniej.

Do dokumentu wprowadzono także kwestie migracyjne, jako nowe zagadnienie przekrojowe. Oznacza to, że kwestie migracji, które stanowią jedno z największych wyzwań, będą brane pod uwagę na wszystkich etapach planowania i wdrażania projektów polskiej współpracy rozwojowej.


Zobacz także