Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.


Zmiany w „Wieloletnim programie” są związane m.in. ze zmianą nazwy Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” na - Fundacja „Solidarności Międzynarodowej”. Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 lutego 2013 r.

Nowa nazwa czytelniej niż poprzednia odzwierciedla ideę działania Fundacji, a ponadto wpłynie pozytywnie na jej wizerunek jako polskiej instytucji promującej i wspierającej procesy demokratyczne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach o skomplikowanej i trudnej sytuacji politycznej.

Kolejna zmiana „Programu” dotyczy możliwości rozszerzenia realizacji działań pomocowych także w innych krajach priorytetowych niż wskazano w „Programie”. Zmiana to związana jest z jednym z elementów „Nagrody Solidarności”, która zostanie ustanowiona przez ministra spraw zagranicznych. Nagroda ta (może być przyznawana corocznie) będzie jednym z najważniejszych projektów w ramach polskiej agendy demokratyzacyjnej, wzmacniając wizerunek Polski jako kraju zaangażowanego w obronę wartości demokratycznych na świecie.

Jednym z elementów Nagrody będzie możliwość rekomendacji przez laureata nagrody konkretnego tematu/kraju/obszaru geograficznego (z listy krajów zatwierdzonej uprzednio przez ministra spraw zagranicznych), na rzecz którego będą realizowane projekty w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Środki przeznaczone na ten element Nagrody nie zostaną przekazane laureatowi. Otrzymają je wyłącznie polskie organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu organizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, bądź realizowane bezpośrednio przez Fundację w ramach zadania zleconego przez ministra spraw zagranicznych. Projekty pomocowe będą realizowane w krajach lub na rzecz krajów znajdujących się na liście beneficjentów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD oraz ze względu na szczególne warunki polityczne w tych krajach.

Laureatem nagrody może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która w widoczny i faktyczny sposób przyczyniła się do wprowadzenia, umocnienia i obrony demokracji oraz transformacji systemowej na świecie, w poszczególnych krajach lub regionach. Laureat będzie wyłaniany przez Kapitułę Nagrody, której przewodniczyć ma osoba wskazana przez ministra spraw zagranicznych.

Zasady wyłaniania laureata Nagrody, w tym m.in. tryb rekomendacji tematów/krajów, na rzecz których będą realizowane projekty, zostaną określone w zarządzeniu ministra spraw zagranicznych.


Zobacz także