Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.


„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z którego finansowany jest zakup książek, zmieniono tak, aby można było nim objąć wszystkie typy szkół (powstałe po reformie edukacji), które kształcą dzieci i młodzież.

  • Szkoły, w których odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży mogą korzystać ze wsparcia finansowego na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Z tych środków kupowane są lektury i nowości wydawnicze (książki do poczytania), natomiast nie są nabywane podręczniki szkolne.
  • Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i  szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji zlikwidowano gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (obecnie mamy szkoły ponadpodstawowe), co wymaga skorygowania programu.
  • Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły takie jak: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.
  • Uzupełniono katalog ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, które będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z programu. Chodzi o ministrów do spraw: gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. Zmiana ta umożliwi objęcie programem jak największej liczby szkół – bez względu na rodzaj organu prowadzącego.
  • Szkoły będą mogły składać wnioski o środki z programu na zakup książek do 6 grudnia 2019 r. (do tej pory mogły to robić do 31 października każdego roku).
  • Efektem wprowadzonych zmian będzie uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz podjęcie działań promujących rozwój czytelnictwa wśród uczniów w 2020 r.

Uchwała ma obowiązywać z dniem podjęcia. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także