Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013”

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013”, przedłożoną przez ministra gospodarki.


Rząd zdecydował, że program wieloletni dotyczący udziału Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program CIP) zostanie przedłużony o rok, czyli do końca 2014 r.

Celem Programu CIP jest promowanie konkurencyjności europejskich firm. Stworzono go przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promuje również wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Zapewnia, do końca 2013 roku, środki na współfinansowanie działalności ośrodków Enterprise Europe Network (EEN) oraz finansowanie działalności krajowych punktów kontaktowych dla Programu CIP. Jego realizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedłużenie programu o rok wymaga większych środków na jego realizację.  W związku z tym przewidziano zwiększenia kwot na:

  • działalność polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network o 7 500 000 zł, czyli do 54 300 000 zł;
  • działalność Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanych w ramach programu CIP – o 750 000 zł, czyli do 9 750 000 zł.

Przy ustanawianiu programu do 2013 r. zaplanowano także 600 000 zł na sfinansowanie udziału Polski w inicjatywach podejmowanych w ramach Programu CIP.

W rezultacie, w latach 2008-2014 na udział Polski w Programie CIP zostanie wydane z budżetu państwa 64 650 000 zł.

Dzięki zabezpieczeniu współfinansowania działalności polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network przedsiębiorcy uzyskają dostęp do kompleksowych usług, które pomogą im podejmować i rozwijać działalność gospodarczą, a także potencjał i zdolności innowacyjne oraz  konkurować na wspólnym rynku. Z kolei zabezpieczenie finansowania działalności Krajowego Punktu Kontaktowego zapewni przedsiębiorcom oraz instytucjom finansowym dostęp do informacji o unijnych instrumentach finansowych, co powinno przyczynić się do szerszego ich wykorzystywania. W praktyce KPK będzie prowadził działania informacyjno-promocyjne o instrumentach dostępnych dla przedsiębiorców w ramach Programu CIP, a także nowych unijnych instrumentach finansowych na lata 2014-2020 w ramach programów: COSME, Horyzont 2020, Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych, Kreatywna Europa.

Program COSME – to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz średnich i małych firm, który został przyjęty przez Radę Europejską 5 grudnia 2013 r. Rok 2014 będzie pierwszym rokiem jego realizacji. W ramach tego programu będzie kontynuowana większość instrumentów wdrażanych obecnie w ramach Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (to jeden z trzech programów szczegółowych Programu CIP). W ramach programu COSME utrzymane zostanie wsparcie dla działalności polskich ośrodków sieci Enetrprise Europe Network. Horyzont 2020 – to Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Z kolei Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych – to program, który proponuje instrument mikrofinansowy mający na celu ułatwienie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, w tym najbardziej oddalonym od rynku pracy  (ulokowanym fizycznie daleko od podaży pracy, np. na wyspie) oraz przedsiębiorstwom społecznym. Kreatywna Europa – to Program ramowy służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego.

Sieć Enterprise Europe Network wspiera przedsiębiorstawa za pośrednictwem ok. 600 punktów kontaktowych zlokalizowanych w 54 krajach. W ramach tych punktów w Polsce działa obecnie 30 ośrodków, zgrupowanych w 4 konsorcjach. Sieć świadczy usługi przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą (start-ups). Z jej usług mogą też korzystać duże przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, centra technologiczne i biznesowe oraz podmioty działające na rzecz rozwoju innowacji. Sieć świadczy np. o usługi informacyjne i doradcze dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej, usługi z zakresu transferu technologii (audyty technologiczne, a także związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą. Pomaga w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej i transferu technologii. Organizuje firmom wyjazdy na targi współfinansowane przez Komisję Europejską, a także szkolenia, warsztaty i seminaria.

Od początku 2008 r. do końca 2010 r. z usług 30 polskich ośrodków działających w ramach 4 konsorcjów skorzystało ok. 49 tys. podmiotów, w tym ponad 32,5 tys. MŚP, 7,2 tys. rozpoczynających działalność gospodarczą oraz ponad 1000 jednostek naukowych. Po modyfikacji przez Komisję Europejską wskaźników obrazujących działalność EEN, w  latach 2011-2012 liczba odbiorców działań promocyjnych wyniosła prawie 2,7 mln osób, w wydarzeniach lokalnych i regionalnych wzięło udział ok. 16,5 tys. osób, z usług audytu technologicznego i analizy biznesowej skorzystało ponad 800 odbiorców. W latach 2008-2012 punkty kontaktowe zorganizowały ok. 340 konferencji, seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych, warsztatów dotyczących programów szczegółowych Programu CIP, w których uczestniczyło ponad 13,6 tys. uczestników. Udzieliły ok. 5,3 tys. informacji, konsultacji i porad oraz ok. 3 tys. informacji telefonicznych i mailowych. Ponadto, z instrumentów finansowych Programu CIP skorzystało 6 polskich instytucji: trzy banki (BPH SA, PKO SA, Paribas Bank Polska SA), dwa fundusze poręczeniowe (POLFUND SA i Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o.) oraz Europejski Fundusz Leasingowy SA.


Zobacz także