Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.

Zaktualizowany został „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Chodzi o dostosowanie programu do zmian zachodzących w otoczeniu administracji oraz aktualnych celów i zadań niezbędnych do jego realizacji w obszarze informatyzacji.

Zadaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego przez zapewnienie obywatelom, w tym przedsiębiorcom, efektywnych e-usług publicznych. Wysokiej jakości usługi mają być dostarczane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające logiczny i spójny system informacyjny państwa, zbudowany i utrzymywany przy współpracy wszystkich resortów.

Celem strategicznym programu jest przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, poprzez m.in. wprowadzenie spójnej strategii zarządzania informacją oraz jednolitych zasad budowy rozwiązań IT w administracji (e-administracja). Chodzi również o zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną.

Oceniając stan informatyzacji państwa w okresie ostatnich lat (2007-2015) można wskazać na szereg negatywnych cech:

 • zasoby informacyjne państwa są zamknięte dla obywateli,
 • gromadzone dane nie są ponownie wykorzystywane,
 • systemy i rejestry nie są interoperacyjne i kompatybilne,
 • te same problemy rozwiązuje się przy pomocy różnych narzędzi,
 • zarządzanie zasobami informatycznymi jest rozproszone i zdecentralizowane,
 • te same informacje gromadzone są równolegle i powielane,
 • środki na informatyzację są wydatkowane nieracjonalnie i nieefektywnie,
 • brak po stronie administracji kompetencji w zakresie zamawiania, projektowania, budowy i utrzymania systemów informatycznych,
 • prawo nie sprzyja efektywnemu korzystaniu z systemów IT.

Skuteczne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz osiągnięcie celów Programu wymaga konkretnych działań, które zostaną zrealizowane w ramach Planu Działań Ministra Cyfryzacji, przy pomocy nowego mechanizmu – Głównego  Informatyka Kraju w celu integracji systemów i obniżenia kosztów ich zakupu oraz utrzymania.

Realizacja programu odbywać się będzie w czterech kierunkach:

1. Otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Priorytety w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy to:

 • rząd otwarty na współpracę ze społeczeństwem,
 • przejrzysta i sprawna administracja, umożliwiająca obywatelom czynny udział w procesach, które stanowią podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego (np. w procesie stanowienia prawa),
 • sprawne zarządzanie informacją publiczną, w tym umożliwienie ponownego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych,
 • dostępność dla jak najszerszych kręgów odbiorców, 
 • interaktywność cyfrowej struktury administracji,
 • jednolity standard prezentacji strategii, celów i działań organów państwowych,
 • nowoczesna edukacja.

2. Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków do efektywnej i bezpiecznej e-administracji

Priorytety:

 • jednolity i bezpieczny system informacyjny organów państwowych,
 • integracja rejestrów państwowych i repozytoriów informacji publicznej,
 • spójny system identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika na wszystkich poziomach komunikacji obywatel-urząd oraz urząd-urząd,
 • sprawny system elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji,
 • wypracowanie standardów (rekomendacji) z obszaru jednolitego zarządzania IT w administracji publicznej na poziomie IT, Bezpieczeństwa oraz zarządzania Jakością Danych.

3. Świadczenie e-usług publicznych

Obszary działalności administracji publicznej, w których w pierwszej kolejności powinny zostać wdrożone e-usługi publiczne:

 • sprawy administracyjne, w szczególności sprawy obywatelskie,
 • rynek pracy, w szczególności utrata i poszukiwanie pracy,
 • ochrona zdrowia,
 • wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,
 • bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zamówienia publiczne,
 • rolnictwo i obszary wiejskie,
 • rozliczanie podatków i obsługa celna,
 • zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia),
 • udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego.

4. Informatyzacja urzędów

Priorytety rozwoju informatyzacji urzędów:

 • elektronizacja zarządzania dokumentacją,
 • usprawnienie organizacji dzięki stosowaniu dobrych praktyk zarządzania usługami informatycznymi,
 • wykorzystanie dostępnych technologii,
 • współdzielenie zasobów, wiedzy, narzędzi – współpraca dotycząca budowy kompetencji w administracji.

Realizacja programu pozwoli na szybszy rozwój społeczeństwa informacyjnego komunikującego się za pomocą mediów elektronicznych oraz na wzrost zadowolenia obywateli i przedsiębiorców z jakości i szybkości kontaktów z administracją. Wzrośnie również wiedza i zaangażowanie obywateli i przedsiębiorców w sprawy publiczne, a także możliwe będzie tworzenie nowych rozwiązań dla sfery publicznej. Dzięki poprawie komunikatywności i zastosowaniu standardów dostępności treści zamieszczanych przez urzędy w sieci, zwiększy się przejrzystość funkcjonowania organów państwa, a co za tym idzie wzrośnie zaufanie do administracji. Program przyczyni się ponadto do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój sektora usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


Zobacz także