Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.


Cel główny programu obejmuje modernizację administracji publicznej i usprawnienie  funkcjonowania państwa z wykorzystaniem technologii cyfrowych, co powinno wpłynąć na podniesienie jakości komunikacji obywateli i innych podmiotów z administracją publiczną. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych.

Przewidziano trzy kierunki działań służące realizacji programu:

 • nakierowanie administracji publicznej na usługi odpowiadające potrzebom obywatela;  
 • wspieranie działań administracji publicznej (m.in. chodzi o wdrożenie narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych usług publicznych, np. w obszarze  jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej czy doręczeń elektronicznych);
 • rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), jako konieczny element na rzecz cyfryzacji kraju.

      Założono, że w efekcie przeprowadzonych działań polski sektor TIK – przy wsparciu instytucji publicznych – będzie w stanie konkurować na rynku europejskim i światowym,
a realizacja zakładanych celów przełoży się na:

 • szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do wykorzystania potencjału technologii cyfrowych;
 • poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu personalizowanego i wielokanałowego kontaktu z urzędem;
 • zapewnienie łatwego i szerokiego dostępu do informacji publicznej, dostępu do informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania oraz
 • możliwości wykorzystania zasobów informacyjnych państwa w działalności gospodarczej i społecznej;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu informatyzacją państwa oraz usprawnieniu współpracy instytucji publicznych, a także zapewnieniu uczestnictwa partnerów biznesowych i społecznych w tym procesie;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki m.in. uporządkowaniu zasad współpracy między instytucjami publicznymi, czy standaryzacji świadczenia usług;
 • lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej i gospodarce;
 • podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji.

Integralną częścią programu jest przygotowany przez ministerstwa plan działań służących jego realizacji (jako załącznik do uchwały).

Przedłużono okres realizacji programu – do 2022 r. (wcześniej planowano jego zakończenie w 2019 r.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także