Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023, przedłożoną przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


Większa liczba polskich firm będzie mogła korzystać z pomocy publicznej w ramach programu, który będzie teraz obowiązywać do 2030 r., z możliwością przyznawania wsparcia do 2025 r.

Dotychczas z pomocy publicznej w ramach programu korzystały głównie duże, zagraniczne przedsiębiorstwa. Polskie firmy w większości nie osiągały progów inwestycyjnych, mieszczących się zazwyczaj poza zasięgiem MŚP. Polskie projekty inwestycji, również innowacyjnych, były odrzucane głównie ze względu na niespełnianie kryterium zatrudnienia.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Obniżono warunki wstępne dla inwestycji, co pozwoli ubiegać się o środki także innowacyjnym polskim MŚP.
 • Zmieniono kryteria oceny inwestycji. Obok kryteriów ilościowych wprowadzono szerszy zakres kryteriów jakościowych, związanych z oceną zgodności projektu inwestycyjnego ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kryteria te będą także związane z lokalizacją inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz powiatach z wysoką stopą bezrobocia. Działania te pozwolą na wyrównywanie międzyregionalnej luki rozwojowej.
 • Zwiększono wsparcie dla innowacji przez wprowadzenie wymogu współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Usprawniono proces przyznawania wsparcia. Całość analiz przeprowadzanych w procesie przyznawania środków będzie koordynowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu SA.
 • Usprawniono proces kontroli inwestycji, którym przyznano środki – podstawową formą kontroli będzie kontrola zdalna.
 • Zredefiniowano typy wspieranych inwestycji. Zostały one podzielone na:
 1. Strategiczne,
 2. Innowacyjne,
 3. Centra Zaawansowanych Usług Biznesowych,
 4. Centra Doskonałości Procesów Biznesowych,
 5. Centra Wysokozaawansowanych Usług.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także