Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”, przedłożoną przez ministra, członka Rady Ministrów.


Znowelizowana uchwała zawiera przepisy aktualizujące katalog organów odpowiedzialnych za realizację inicjatywy „Obywatel”.

Jest to związane z wejściem w życie ustawy z grudnia 2015 r. o działach administracji rządowej. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła regulacje, zgodnie z którymi zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem m.in. rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych przeszły do działu „Informatyzacja” (poprzednio należały do działu „Sprawy wewnętrzne”). W związku z tym minister ds. informatyzacji stał się organem założycielskim instytucji budżetowej – Centralnego Ośrodka Informatyzacji.

Katalog organów odpowiedzialnych za inicjatywę „Obywatel” rozszerzono o ministrów właściwych do spraw: gospodarki i finansów. Pozwoli to efektywniej koordynować działania ukierunkowane na poprawę komunikacji elektronicznej z obywatelami i przedsiębiorcami. Współpraca z ministrem finansów umożliwi optymalny nadzór nad środkami finansowymi projektu.

Serwis informacyjny Portal obywatel.gov.pl ma zapewnić obywatelom prosty dostęp do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej – podstawowego źródła informacji o sposobie  załatwiania usług publicznych.

Docelowo Portal obywatel.gov.pl będzie stroną internetową Rady Ministrów, a strony ministerstw, zintegrowane w tym portalu, otrzymają jednolitą szatę graficzną. Ustalone zostaną również standardy dotyczące tworzenia treści zawartych na portalu (np. wymóg komunikowania prostym językiem), co zapewni nie tylko przejrzystość i spójność przekazów, ale ułatwi również komunikację na linii obywatel-rząd.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także