Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na 31 grudnia 2011 r. przedłożoną przez ministra finansów.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na 31 grudnia 2011 r. przedłożoną przez ministra finansów.


Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2011 r. Składa się ono z bilansu sporządzonego na koniec grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 336.772.267,1 tys. zł (tj. o 20,6 proc. więcej w porównaniu z końcem 2010 r.), a także rachunku zysków i strat za 2011 r., wykazującego dodatni wynik finansowy w wysokości 8.637.141,6 tys. zł (tj. o 32,3 większy wobec osiągniętego w 2010 r.). Oznacza to, że w 2012 r. – po dokonaniu odpisu na fundusz rezerwowy NBP w kwocie 431.857,1 tys. zł – do budżetu państwa trafi 8.205.284,5 tys. zł. 


Zobacz także