Uchwała w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019”, przedłożoną przez ministra finansów.


Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji; 2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Program konwergencji. Aktualizacja 2016 zostanie przekazany w kwietniu, w ramach Semestru Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin.

Program konwergencji. Aktualizacja 2016 zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2019 r. Prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Zawiera także pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019, których celem jest ograniczenie luki podatkowej.

Założenia makroekonomiczne

Wzrost gospodarczy w 2016 r. wyniesie 3,8 proc., czyli będzie o 0,2 pkt. proc. większy niż w 2015 r. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB nadal będzie przyspieszać i wyniesie: 3,9 proc. w 2017 r., 4,0 proc. w 2018 r. i 4,1 proc. w 2019 r.

Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB pozostanie prywatny popyt krajowy, w tym spożycie gospodarstw domowych wspierane przez postępującą poprawę sytuacji na rynku pracy i skutki programu Rodzina 500 plus. Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy będą inwestycje – w związku z oczekiwanym przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych i utrzymującym się na relatywnie niskim poziomie kosztem kapitału. Na wzrost PKB korzystnie wpłyną także działania rządu prowadzące do przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, z innowacyjnym sektorem wytwórczym oraz nowoczesnym sektorem usług.

Do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona była w warunkach ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Luka produktowa, czyli różnica między obserwowanym i potencjalnym PKB, domknie się w 2016 r. i pozostanie na poziomie zerowym do 2019 r. Pomimo domknięcia luki produktowej, presja inflacyjna w 2016 r. pozostaje bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych istotnie ograniczają presję kosztową, poziom cen żywności ciągle pozostaje niski. W związku z tym oczekuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc. w stosunku do 2015 r., a w latach kolejnych wskaźnik CPI wyniesie: 1,3 proc. w 2017 r., 1,8 proc. w 2018 r. i 2,2 proc. w 2019 r.

Równocześnie szacuje się, że w 2016 r. stopa bezrobocia spadnie do 6,6 proc., a w 2017 r. ukształtuje się na poziomie 6,2 proc., aby do 2019 r. zmniejszyć się do 5,5 proc.

Sytuacja finansów publicznych wraz z prognozą

Celem polityki budżetowej będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, w tym działania, które mają realizować Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, będą wdrażane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych. W szczególności respektowane będą regulacje unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu, jak również uwarunkowania określone w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.

Prognozuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. wyniesie 2,6 proc. PKB, a następnie: 2,9 proc. PKB w 2017 r., 2,0 proc. PKB w 2018 r. i 1,3 proc. PKB w 2019 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. oszacowano na 52,0 proc. PKB. Przewiduje się, że wzrośnie on w 2017 r. do 52,5 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać i osiągnie 52,0 proc. PKB w 2018 r. i 50,4 proc. PKB w 2019 r.

Prognoza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych opiera się na scenariuszu, który uwzględnia efekty już wdrożonych rozwiązań, np. programu Rodzina 500 plus oraz planowanych działań, których kształt jest już znany i można było dokonać oceny ich skutków.

Przewidziano także realizację działań mających na celu walkę z oszustwami podatkowymi. Pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019 obejmuje w szczególności reformę administracji podatkowej i celnej, uszczelnienie przepisów podatkowych oraz wyposażenie wskazanych instytucji w nowoczesne narzędzia informatyczne do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatków. Wzrost dochodów podatkowych przyczyni się do spadku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w horyzoncie czasowym wskazanym w Programie.

W dokumencie przedstawiono również aktualne propozycje zmian dotyczące ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz ich potencjalny wpływ na sektor instytucji rządowych i samorządowych.


Zobacz także