Uchwała w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.


Stworzony zostanie polski kontyngent policyjny misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine). Utworzenie polskiego kontyngentu policyjnego misji doradczej UE na Ukrainie jest wynikiem realizacji postanowień decyzji Rady nr 2014/486/Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa z 22 lipca 2014 r. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i położenie geopolityczne sprawia, że udział naszego kraju w działaniach na rzecz wsparcia reform na Ukrainie jest niezbędny.

W skład kontyngentu wejdzie do 10 funkcjonariuszy lub pracowników Policji. Czas delegowania członków kontyngentu ma być nie krótszy niż jeden rok. Kontyngent będzie kontyngentem nieuzbrojonym działającym na terytorium Ukrainy. Będzie pozostawał poza granicami państwa do dnia zakończenia misji doradczej Unii Europejskiej.

Celem utworzenia kontyngentu jest współudział w ustanawianiu rozwiązań na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy. Będzie on realizowany przez:

  • doradztwo na różnych szczeblach struktury bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, w celu opracowania i realizacji nowych strategii bezpieczeństwa;
  • współtworzenie ram planowania i realizację reformy służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, co przyczyni się do umocnienia ich wiarygodności oraz zwiększenia zaufania i pewności w dziedzinie poszanowania praw człowieka;
  • współudział w reorganizacji i restrukturyzacji służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, który umożliwi zapewnienie kontroli nad ich działaniami przez powołane do tego struktury.

Kontyngent będzie podporządkowany Radzie Unii Europejskiej. Bezpośrednie kierownictwo nad jego działaniami będzie sprawował szef misji doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Dowódcę kontyngentu powoła Komendant Główny Policji.

Szacuje się, że roczny koszt delegowania kontyngentu złożonego z 10 osób może wynieść ok. 900 tys. zł. Będzie pokrywany z budżetu Policji.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także