Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ulepszanie roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe”, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ulepszanie roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe”, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Jednym z ważniejszych zadań programu będzie uzyskiwanie nowych, bardziej wydajnych i jakościowo lepszych odmian roślin uprawnych przeznaczonych m.in. do produkcji żywności i pasz. Inny ważny cel to zachowanie różnorodności biologicznej roślin uprawnych dla następnych pokoleń. Równie istotnym zadaniem będzie ocena skutków ewentualnej uprawy roślin genetycznie modyfikowanych dla produkcji rolniczej i środowiska.

Realizacja programu przyczyni się do kształtowania produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami, uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska. Umożliwi też tworzenie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej, a także zwiększy bezpieczeństwo żywności i poprawi stan fitosanitarny kraju. Efektem tych zmian będzie lepsza jakość produkowanej żywności. Powinna się też poprawić sytuacja ekonomiczna gospodarstw i zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach.

Program będzie realizowany w latach 2008-2013, koszt jego wykonania oszacowano na 63 727 tys. zł. Koordynatorem i wiodącym wykonawcą zadań będzie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Program wpisuje się w realizację wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, przedstawionych w „Strategii rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013” .


Zobacz także