Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Program będzie realizowany w latach 2015-2019 przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). W tym okresie wydatki z budżetu państwa na wykonanie jego zadań wyniosą ok. 47,5 mln zł.

Głównym celem programu jest wsparcie instytucji centralnych, a głównie resortu rolnictwa, w monitorowaniu ważnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych, a także planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego do i po 2020 r.

Ważniejsze cele szczegółowe programu to: wyznaczenie źródeł wzrostu w rolnictwie i roli sektora rolno-spożywczego, wskazanie mechanizmów przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów wiejskich, zbadanie roli i efektów innowacji w gospodarce żywnościowej, a także określenie roli gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych. Wśród celów szczegółowych programu jest także określenie skuteczności i efektywności wykorzystania transferów finansowych i instrumentów polityki rolnej Unii Europejskiej w przemianach strukturalnych, budowaniu przewag konkurencyjnych  oraz poprawie warunków pracy i życia ludności wiejskiej.

Cel główny i cele szczegółowe wyznaczają strukturę programu – składa się on z 8 obszernie sformułowanych tematów obejmujących podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne odnoszące się do rolnictwa, gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich w ujęciu regionalnym, krajowym, unijnym oraz globalnym. Wszystkie tematy są szczególnie ważne w kontekście planowania i realizacji polityki państwa w rolnictwie oraz poprawy jakości życia obywateli.

Cele programu są w pełni zgodne z celami strategicznymi zawartymi w programach unijnych i strategiach rozwoju przyjętymi przez rząd.

Program stanowił będzie wsparcie dla polityki realizowanej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Istotnym efektem jego oddziaływania ma być wzmocnienie polityki prorozwojowej przez wsparcie sektora nauki i wiedzy, jako podstawy do budowania innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki, a także upowszechnianie wiedzy na temat wyzwań, szans i zagrożeń dla gospodarki żywnościowej w XXI w. oraz jej transfer do tzw. praktyki gospodarczej.

Efekty programu będą przedstawiane przez IERiGŻ-PIB w formie ekspertyz, rekomendacji i opinii dla organów administracji rządowej oraz innych instytucji. Przygotowane zostaną publikacje w wersji papierowej i elektronicznej. Wyniki programu będą prezentowane na konferencjach i seminariach.

Przy realizacji programu zostaną uwzględnione osiągnięcia oraz wiedza ośrodków i instytucji naukowych, a także dotychczasowy dorobek badawczy IERiGŻ-PIB wypracowany m.in. w trakcie realizacji wcześniejszych programów wieloletnich: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2005-2010) i Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej (2011-2014).


Zobacz także