Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.


Rząd ustanawia „Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”. W ramach programu będzie wspierany rozwój młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach w obszarze algorytmiki, programowania oraz projektowania gier komputerowych.

Program ma wspomagać rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych szczególnie uzdolnionej młodzieży, przyczyniając się do kształcenia specjalistów o zaawansowanych umiejętnościach informatycznych, na których wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy. Jego efektem będzie wzmocnienie grupy specjalistów od technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdolnych rozwiązywać złożone problemy informatyczne z pomocą zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności algorytmiczno-programistycznych i precyzyjnego modelowania matematycznego. Rynek zostanie też wzmocniony grupą specjalistów zajmujących się projektowaniem gier, którzy z powodzeniem będą konkurować na światowym rynku gamingowym. Przyczyni się też do wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.

Głównym celem programu będzie zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni w rozwijaniu najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych. Program stanowi odpowiedź na międzynarodowe sukcesy młodych polskich informatyków (uczniów i studentów) w zawodach algorytmiczno-programistycznych – będzie pomagał młodym ludziom w rozwijaniu talentów i kompetencji informatycznych.

Cele szczegółowe programu:

  • zapewnienie wsparcia młodzieży o szczególnych zdolnościach w obszarze algorytmiki i programowania oraz projektowania gier (uczestnictwo młodzieży w programie zapewni jej wiedzę i umiejętności dotyczące informatyki, algorytmiki i programowania oraz projektowania gier komputerowych, tym samym dając jej szansę na rozwój zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz przyczyni się do udziału w olimpiadach informatycznych oraz podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji informatycznych przyszłych studentów kierunków informatycznych).
  • podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych oraz wykładowców (wyższe kompetencje zdobyte przez nauczycieli będą miały pozytywny wpływ nie tylko na młodzież bezpośrednio uczestniczącą w programie, ale również na pozostałych uczniów i studentów).
  • wyrównanie szans na zdobycie zaawansowanych umiejętności w obszarze algorytmiki i programowania oraz projektowania gier między młodzieżą z dużych miast i mniejszych ośrodków (udział w programie będzie mógł wziąć każdy, niezależnie od regionu i wielkości miejscowości zamieszkania; do programu zostaną zakwalifikowane najlepsze zespoły uczniów i studentów oraz te zespoły, które są „o krok za nimi”; program pozwoli najlepszym zespołom i nauczycielom/ wykładowcom wejść w rolę mentora wobec pozostałych zespołów oraz nauczycieli/wykładowców; możliwe będzie wielokrotne uczestnictwo w programie uczniów/studentów, gdy ich długotrwałe wsparcie będzie uzasadnione względami ekonomicznymi i społecznymi).

Cele szczegółowe programu są spójne z kierunkami interwencji wyznaczonymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) – SOR w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego: Lepsze dopasowanie edukacji i uczenia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz Cyfryzacja. Efekty realizacji programu wpisują się w cele i kierunki interwencji zawarte w SOR, tj. wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w narodowym systemie innowacji i prowadzenie działań na wszystkich etapach kształtowania innowatorów, w tym w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach, a także realizowanie przedsięwzięć służących dalszej cyfryzacji i poprawie jakości usług cyfrowych. Program realizuje też cele strategii Europa 2020, a w szczególności priorytet „Młodzież w drodze”, związany z podnoszeniem jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej oraz łączenia go z ideą sprawiedliwości.

Program będzie realizowany w latach 2019-2029. Na jego wdrożenie zostanie przeznaczone 82,8 mln zł z budżetu państwa. Nadzór nad merytorycznymi aspektami realizacji programu sprawować będzie Rada Programowa pod przewodnictwem ministra cyfryzacji. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele ministerstw: edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego oraz uczelni mających znaczący dorobek naukowy w obszarze informatyki.

Program będzie realizowany w dwóch ścieżkach tematycznych: Mistrzostwa w algorytmice i programowaniu oraz Mistrzostwa w projektowaniu gier komputerowych. Wykonanie działań programu zostanie powierzone operatorowi, który zostanie wyłoniony w konkursie zorganizowanym na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Operatorem będą mogły zostać m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i z o.o. oraz kluby sportowe.

Zadaniem operatora będzie wyłonienie w rekrutacji (dla każdej ścieżki tematycznej): zespołów uczniów ze szkół ponadpodstawowych (w 2019 r.) oraz zespołów uczniów ze szkół ponadpodstawowych i zespołów studentów uczelni (od 2020 r.). Rekrutacja ma uwzględniać zróżnicowanie geograficzne szkół i uczelni oraz możliwie największe zróżnicowanie wielkości miejscowości, w których działają rekrutowane szkoły, a także przeprowadzenie działań zapewniających wsparcie rozwoju zaawansowanych umiejętności informatycznych członków zrekrutowanych grup. Dopuszcza się modyfikację zakresu działań operatora po zakończeniu edycji pilotażowej programu.

Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.


Zobacz także