Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, przedłożoną przez ministra zdrowia.


Rząd zdecydował o ustanowieniu programu, którego celem jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwiększenie ich dostępności i kompleksowości, optymalne wykorzystanie wysokospecjalistycznej kadry medycznej oraz efektywniejsza realizacja zadań dydaktyczno-naukowych w Szpitalu Klinicznym nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Program będzie realizowany w latach 2016-2022 i ma być nadzorowany przez ministra zdrowia.

Program zakłada poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury szpitala przez zmianę trybu i warunków udzielenia świadczeń.

W ramach działalności szpitala przewidziano zmianę formy udzielania świadczeń z trybu stacjonarnego (hospitalizacja) na tryb jednodniowy (pobyt dzienny i ambulatoryjny). Oznacza to, że zwiększy się liczba usług medycznych udzielanych w systemie jednodniowym. Rozwiązanie to zapewni lepsze wykorzystanie aparatury medycznej oraz szybszą diagnostykę. W efekcie leczenie chorego będzie możliwe w sposób niewykluczający go na dłużej z życia rodzinnego i zawodowego.

W ramach programu przewidziano m.in.

  • utworzenie zaplecza nowoczesnych pracowni diagnostycznych i świadczeń udzielanych w trybie jednodniowym, dziennym i ambulatoryjnym;
  • utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego;
  • utworzenie Zakładu Radioterapii;
  • dostosowanie Kliniki Chorób Zakaźnych do wymagań koniecznych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem ebola;
  • przeniesienie jednostek zabiegowych (mieszczących się w dawnym klasztorze) do obiektów dobudowanych od strony północno-wschodniej zespołu Klinik SPSK Nr 1 przy ul. Staszica 16;
  • wykonanie dachu szpitala w technologii umożliwiającej wybudowanie lądowiska dla helikopterów;
  • poszerzenie działalności szpitala w zakresie transplantologii szpiku (zwiększenie liczby przeszczepów allogenicznych);
  • powiększenie bazy kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku (stworzenie zaplecza dla pobytów dziennych pacjentów i jednodniowych do chemioterapii);
  • zakup wyposażenia dla klinik przeniesionych do nowych miejsc i doposażenie w aparaturę pozostałych klinik i zakładów.

Realizacja tych zadań to kolejny etap dostosowywania infrastruktury szpitala do wymogów unijnych, czyli tworzenia szpitala nowoczesnego i przyjaznego pacjentom.

Na wykonanie zadań programu trzeba przeznaczyć 324 840 tys. zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także