Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej. Program przyczyni się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów oraz budowaniu spójności terytorialnej.

Istotnym elementem uwzględnionym w Programie jest kryterium techniczno-budowlane, którego przestrzeganie przyczyni się do zachowania jednolitych standardów budowy, przebudowy oraz remontów dróg. Spełnienie tego kryterium pozwoli zagwarantować odpowiedni, wspólny dla wszystkich dróg poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program ma charakter średniookresowy, wcześniej realizowano dwie edycje Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pierwszą ustanowiono w październiku 2008 r., drugą - we wrześniu 2011 r.

Na realizację zadań przewidzianych w Programie jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

W latach 2016-2019 na ten cel budżet państwa przeznaczy 4 mld zł.

Procedury ogłaszania i naboru wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r. będą trwały od 1 do 30 października br. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 1-15 września. Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powoływane przez wojewodów. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo.

Zadania ujęte w Programie mają swoje źródła w następujących dokumentach: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Strategia Rozwoju Kraju 2020 „Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo”, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Terytorialnego 2010-2020, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030).


Zobacz także