Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.)

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Program budowy dróg krajowych będzie realizowany do końca 2023 r. Premier Ewa Kopacz w exposé obiecała rozwój infrastruktury drogowej, bo zmienia ona istotnie obraz Polski i życie Polaków, zwiększając jego komfort i bezpieczeństwo.

Mimo tego, że w latach 2007-2015 odnotowano ponad 200 proc. wzrost sieci autostrad i dróg ekspresowych, to jednak kolejny program jest potrzebny, bo polska infrastruktura drogowa nadal wymaga nakładów na rozwój i modernizację. Nowe przedsięwzięcia powinny istotnie zwiększyć drożność dróg krajowych oraz spełnić oczekiwania obywateli związane z komfortową, szybką i bezpieczną komunikacją.

Głównym celem programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Aby ten cel zrealizować przewidziano:

budowę brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic: ma powstać 3900 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic miejscowości najbardziej obciążonych ruchem;

  • skrócenie średniego czasu przejazdu między ośrodkami wojewódzkimi o co najmniej 15 proc.;
  • ograniczenie liczby zabitych w wypadkach komunikacyjnych o co najmniej 40 proc. i ciężko rannych o co najmniej 41 proc.; 
  • połączenie miast wojewódzkich z Warszawą autostradami lub drogami ekspresowymi.

W ramach programu mają powstać ok. odcinki autostrad: A1 Pyrzowice- Częstochowa i A2 Warszawa –Mińsk Mazowiecki.

Nowym komponentem programu będzie „Program likwidacji miejsc niebezpiecznych” służący poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi w nim o likwidację miejsc, które stwarzają największe zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych. Program będzie skupiał się na takich działaniach jak: przebudowa najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych, budowa lub przebudowa skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, dróg rowerowych, zatok autobusowych, ok.

W ramach programu na realizację nowych inwestycji drogowych (autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic) do końca 2023 r. zostanie przeznaczone 107 mld zł. Pieniądze będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (zasilanego m.in. z refundacji środków unijnych). Na utrzymanie odpowiednich standardów technicznych istniejącej sieci dróg krajowych, przygotowanie do realizacji inwestycji (ok. wykup gruntu) i zarządzanie, do końca 2023 r. z budżetu państwa ma być przeznaczone ok. 46,8 mld zł. Na realizację „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”, w latach 2016-2023 zostanie przekazane nie więcej niż 4,8 mld zł.

Zaplanowano także alternatywny (pozabudżetowy) sposób finansowania inwestycji drogowych przez powoływanie tzw. drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, których zadaniem będzie pozyskiwanie środków finansowych na zasadach rynkowych na nowe inwestycje drogowe. W pierwszej kolejności przewidziano utworzenie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia do budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn-Częstochowa.

Zgodnie z uchwałą, wykonawcą programu będą: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, drogowe spółki specjalnego przeznaczenia oraz inne podmioty.

Z programu wynika, że budowa autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic zwiększy dostępność komunikacyjną miast i regionów oraz poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej (możliwy będzie dostęp do nowych rynków, skróci się czas dostaw towarów, zmniejszą się koszty dotarcia do odbiorcy).

Spójna sieć drogowa wraz z systemem obwodnic umożliwi wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł w transporcie drogowym – zredukuje ryzyko powstawania korków i zwiększy płynność ruchu, zwłaszcza w ośrodkach miejskich najbardziej obciążanych ruchem tranzytowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także