Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, przedłożoną przez ministra kultury
i dziedzictwa narodowego.


W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. rząd ustanowił kompleksowy program obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odradzaniem się państwa polskiego. Program „Niepodległa” będzie realizowany w latach 2017-2021, tak aby objął wiele rocznicowych wydarzeń związanych z odradzaniem się polskiej państwowości.

W świadomości zbiorowej Polaków odzyskanie niepodległości w 1918 r. funkcjonuje jako jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Dlatego przypadające na 2018 r. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości oraz zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym, Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo i oświatę, a przez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę znaleźli miejsce w głównym nurcie kultury światowej.

Kluczowe dla programu są trzy wartości wyróżniające polską tożsamość narodową: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Nadrzędnym celem programu „Niepodległa” będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych (priorytetów) takich jak:

  • realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Będzie to 39 flagowych projektów tworzonych przez instytucje podległe oraz nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Założono, że w ramach programu nie będzie upamiętniania w formie pomników czy tablic pamiątkowych. Wybrane projekty kulturalne mają stanowić „żywe” upamiętnienie rocznicy. Pośród nich znajdą się projekty wystawiennicze, filmowe, muzyczne czy badawcze. Będą to m.in. wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Przewidziano też koncerty w Filharmonii Narodowej czy Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, a także utrwalenie i upowszechnianie w międzynarodowym obiegu kulturowym 100 arcydzieł muzyki polskiej, a także stworzenie aranżacji muzycznych 100 najpiękniejszych polskich wierszy. Przewidziano też Narodowe Śpiewanie, itd.

Dodatkowo, w ramach programu realizowane będą m.in. projekty ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz edukacji narodowej.

  • włączenie obywateli we współtworzenie obchodów

Przewidziano realizację projektów w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów oraz województw, w tym dwóch dużych programów dotacyjnych:

1) program „Koalicje dla Niepodległej” wspierający organizację oddolnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez inicjatywy obywatelskie,

2) program „Niepodległa” skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wspierający działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej.

  • upowszechnianie za granicą wizerunku Polski opartego na systemie wartości międzynarodowych

Chodzi o program koordynowany i realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza, który będzie skoncentrowany na prezentacji dorobku polskiej kultury ostatniego stulecia, ukazanego w pespektywie jej tysiącletniego dziedzictwa.

Jeśli chodzi o działania zagraniczne planowana jest realizacja projektów w ramach wybranych ścieżek tematycznych obchodów: Ignacy Jan Paderewski-ikona niepodległości; Polonia i Polacy za granicą; Polki; Pokolenie Niepodległej; Awangarda; Duchowość Niepodległej; Robotnicy.

Działania w sferze kultury staną się pretekstem do organizacji debaty na temat wolności, solidarności oraz poszanowania godności i praw jednostki. Tak postawiony cel daje Polsce możliwość zabrania głosu w dyskusji na temat wyzwań współczesności. Polska będzie prezentowana jako kraj o ukształtowanej tożsamości, a przy tym otwarty, kreatywny, innowacyjny i świadomy swojej roli w regionie.

Nadzór nad realizacją programu „Niepodległa” będzie sprawował pełnomocnik rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN. Wsparciem pełnomocnika oraz bieżącą koordynacją obchodów i nadzorem nad programami dotacyjnymi (włączającymi Polaków w świętowanie) – zajmie się biuro programu „Niepodległa”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Więcej informacji o obchodach znajduje się na stronie: www.niepodległa.gov.pl.

 


Zobacz także