Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015”, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015”, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Ustanawia się program wieloletni tworzący warunki upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca pamięci o masowej zagładzie milionów ludzi. Obóz Auschwitz-Birkenau jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Program kontynuuje działania przewidziane w etapie III tego strategicznego wieloletniego programu, które były przewidziane na lata 2007-2011.

Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej.

Program, realizowany w latach 2012-2015, jest zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015. Jest także zbieżny z działaniami podejmowanymi w ramach polityki spójności Unii Europejskiej oraz z kierunkami wytyczonymi przez Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie.

W ramach IV etapu realizacji programu będą realizowane następujące działania:

• uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

• poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, usługobiorców i inwestorów,

• rozwój działalności edukacyjnej w Oświęcimiu na poziomie szkoły wyższej, prowadzącej kształcenie związane z prawami człowieka, stosunkami międzynarodowymi i pokojem,

• poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia dzięki renowacji obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono limit dotacji w wysokości 33 610 000 zł. W roku 2012 – 6 920 tys. zł, 2013 r. – 9 840 tys. zł, 2014 r. – 12 360 tys. zł i w 2015 r. – 4 490 tys. zł. Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań programu będzie sprawował minister spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewoda małopolski.Zobacz także