Uchwała w sprawie ustanowienia "Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+:, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej

Głównym celem programu jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat do poziomu 50 proc. w 2020 r.


Program "Solidarność Pokoleń" jest aktualizacją programu przyjętego przez rząd w 2008 r.

Dotychczasowa realizacja programu przyczyniła się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia tej grupy osób z 31,6 proc. w 2008 r. do 38,7 proc. w 2012 r.

Zaktualizowany program skierowany jest głównie do osób po 50-tym roku życia oraz pracodawców. Działania kierowane będą również do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób w wieku 60+, jak i do osób z grupy 45+.

W programie wskazano pięć głównych celów, do których kierowane będą działania. Są to:

 • Wspieranie zatrudnienia kobiet powyżej 50. roku życia.
 • Wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych powyżej 50. roku życia.
 • Wspieranie aktywności osób powyżej 60. roku życia w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat.
 • Wspieranie zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich powyżej 50. roku życia.
 • Działania na rzecz utrzymywania solidarności międzypokoleniowej.

Program przewidywać będzie m.in.:

 • rozwój oferty edukacyjnej;
 • wspieranie systemu informacji dotyczącej dostępu do edukacji i szkoleń;
 • rozwój kadry doradców zawodowych,
 • rozwój instytucji publicznych i niepublicznych (także prywatnych) wyspecjalizowanych w doradztwie zawodowym;
 • wsparcie finansowe (dotacje i/lub pożyczki) oraz doradczo-konsultacyjne dla pracodawców wdrażających lub doskonalących rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem w długim okresie i planowania kariery zawodowej;
 • wsparcie finansowe (dotacje) dla instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej realizujących wspólnie z pracodawcami działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi czy prowadzenie kampanii podnoszenia świadomości o możliwościach i przydatności osób niepełnosprawnych jako pracowników.

Szacunkowe koszty wdrażania programu w latach 2014-2020 wyniosą 3 944,4 mln zł.

W latach 2008-2013, w ramach dotychczasowego programu, zrealizowano wiele założonych działań. Zmniejszono koszty pracy dla osób powyżej 50. roku życia poprzez obniżenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kosztów wynagrodzeń za czas choroby ponoszonych przez pracodawców.

Wprowadzono emerytury pomostowe i bardzo istotnie ograniczono możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur. Od 2013 r. stopniowo podnoszony jest ustawowy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn – do 67 roku życia dla obu płci (w przypadku mężczyzn będzie on osiągnięty w 2020 r., a w przypadku kobiet w 2040 r.).


Zobacz także