Uchwała w sprawie ustanowienia „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Krajowy program kolejowy ma być realizowany do końca 2023 r. Jego wykonawcą będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Nadzorowanie programu powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport. Premier Ewa Kopacz w exposé mówiła  o rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich i obiecała budowę nowego oraz modernizację istniejącego taboru kolejowego. 

Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cel ten zostanie osiągnięty przez wzmocnienie efektywności transportu kolejowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego funkcjonowania, a także poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.

Najważniejsze zadania programu:

 • poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, a także w korytarzach stanowiących połączenia międzynarodowe;
 • poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową;
 • osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego;
 • inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn;
 • wdrażanie ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, który obejmuje Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R) oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS);
 • poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
 • poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe;
 • poprawienie infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno- i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych;
 • lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi;
 • poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Na wykonanie zadań programu do 2023 r. zostanie przeznaczone 67,5 mld zł.

Przewidywane efekty programu to m.in.:

 • skrócenie czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
 • podniesienie przepustowości linii kolejowych na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości;
 • wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h;
 • zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym lub większym) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych;
 • wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu;
 • wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;
 • zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych oraz zmodernizowanych przejazdów kolejowych;
 • zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie;
 • zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których pociągi pasażerskie będą kursować ze średnią prędkością 100 km/h;
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych);
 • zwiększenie prędkości kursowania pociągów towarowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA;
 • wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem (przewóz intermodalny to przewóz różnymi środkami transportu).

Zobacz także