Uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań, przedłożona przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań, przedłożona przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


Ustanawia się Krajowy Program Badań (KPB), w którym zostaną określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych o charakterze długookresowym. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych stanowią podstawy do określenia przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programów badawczych definiujących cele średniookresowe.

Krajowy Program Badań umożliwi:

• ściślejsze powiązanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych z potrzebami rozwojowymi polskiej gospodarki;

• wybór obszarów badawczych, szczególnie tych o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, który zwiększy integrację rozproszonego środowiska naukowego;

• zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Jednym z poważnych problemów krajowego systemu innowacji jest słabe powiązanie sektora nauki z sektorem przemysłu i sektorem usług. Wyrazem tego jest niski udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu badań i rozwoju (B+R), mimo relatywnie wysokich nakładach publicznych. Ponadto obserwuje się dość wysokie finansowanie badań podstawowych oraz niskie – w stosunku do potrzeb gospodarki – finansowanie badań stosowanych i prac rozwojowych. Cechą sektora B+R jest ponadto rozdrobnienie instytucjonalne i niskie zaangażowanie we współpracę międzynarodową. Konieczne jest zatem zwiększenie nakładów na sektor B+R, zwłaszcza ze środków prywatnych, oraz zapewnienie mechanizmów pobudzających realizację dużych projektów badawczych we współpracy z podmiotami gospodarczymi.

W realizacji Krajowego Programu Badań dominować będzie 7 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych:

• nowe technologie w zakresie energetyki;

• choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna;

• zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne;

• nowoczesne technologie materiałowe;

• środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo;

• społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków;

• bezpieczeństwo i obronność państwa.

Przedstawione kierunki badań są odpowiedzią na wyzwania ujęte w strategii „Europa 2020”. Realizacja KPB powinna przyczynić się do zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych oraz wzrostu liczby patentów, co w konsekwencji wpłynie na rozwój innowacyjnej gospodarki oraz jej konkurencyjność.


Zobacz także